Previous Eradication of discrimination (Vedas) Eradication of discrimination - Chenna Basavanna Next

Eradication of discrimination (scriptures)

*

Guru Basavanna Vachana

ಚತುರ್ವೇದಿಯಾದಡೇನು! ಲಿಂಗವಿಲ್ಲದವನೆ ಹೊಲೆಯ!
ಶ್ವಪಚನಾದಡೇನು ಲಿಂಗವಿದ್ದವನೆ ವಾರಣಾಸಿ !
ಆತನ ನುಡಿಗಡಣ ಲೇಸು, ಆತ ಜಗಕ್ಕೆ ಪಾವನ,
ಆತನ ಪ್ರಸಾದವೆನಗೆ ಅಮೃತಸೇವನೆ.
’ನ ಮೇ ಪ್ರಿಯಶ್ಚತುರ್ವೇದೀ ಮದ್ಭಕ್ತಃ ಶ್ವಪಚೋಪಿ ವಾ|
ತಸ್ಮೈ ದೇಯಂ ತತೋ ಗ್ರಾಹ್ಯಂ ಸ ಚ ಪೂಜ್ಯೋ ಯಥಾಹ್ಯಹಂ|’ ಎಂಬುದಾಗಿ
ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವರನರಿದು ಪೂಜಿಸಿದಾತ
ಷಡುದರುಶನಕ್ಕಧಿಕ, ಜಗಕ್ಕೆ ಪಾವನ ನೋಡಾ. -1/606 #
Translation:
What if he knows the four Vedas?
He is a pariah who wears no Linga
What if he is a pariah?
He is as holy as Vaaranasi who wears Linga
His speech is good
He is blessed in the world
His praasada is nectar to me
“I do not like Cheturvedi
My devotee is Swapacha
Whatever he offers is acceptable
Whatever he be he is worthy of worship”
Look, he is greater than six religions
He is blessed in the world
Who knowing Kudala Sangama Lord,
Worships him!

ವೇದಕ್ಕೆ ಒರೆಯ ಕಟ್ಟುವೆ, ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ನಿಗಳವನಿಕ್ಕುವೆ,
ತರ್ಕದ ಬೆನ್ನ ಬಾರನೆತ್ತುವ, ಆಗಮದ ಮೂಗ ಕೊಯಿವೆ, ನೋಡಯ್ಯಾ.
ಮಹಾದಾನಿ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ,
ಮಾದಾರ ಚೆನ್ನಯ್ಯನ ಮನೆಯ ಮಗ ನಾನಯ್ಯಾ. -1/717 #
Translation:
I’ll ‘scabbard’ the Vedas;
Put fetters on the Shastras;
I’ll peel the skin off Tarka’s back
And chop off the nose of the Agamaa,
Look! I’m Maadara Chennayya’s son,
O great donor Lord Kudala Sangama!

ಉಂಬಲ್ಲಿ [ಊ]ಡುವಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಯಳಿಯಿತ್ತೆಂಬರು,
ಕೊಂಬಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಕುಲವನರಸುವರು,
ಎಂತಯ್ಯಾ ಅವರ ಭಕ್ತರೆಂತೆಂಬೆ
ಎಂತಯ್ಯಾ ಅವರ ಯುಕ್ತರೆಂತೆಂಬೆ
ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ ಕೇಳಯ್ಯಾ,
ಹೊಲತಿ ಶುದ್ಧ ನೀರ ಮಿಂದಂತಾಯಿತ್ತಯ್ಯಾ. -1/628 #
Translation:
They say their vows of righteous living are infringed
By eating at the house of untouchables
And by wearing their clothes
They look for caste in making marriages
How can I call them devotees?
How can I call them worthies?
Listen, O Lord Kudala Sangama
Their behavior is like that of an impure woman
Bathing in pure water!

ಬಂದು ಬಲ್ಲಹ ಬಿಡಲು ಹೊಲೆಗೇರಿ ಎಂಬ ಹೆಸರೊಳವೆ ಅಯ್ಯಾ
ಲಿಂಗವಿದ್ದವರ ಮನೆ ಕೈಲಾಸವೆಂದು ನಂಬಬೇಕು,
’ಚಾಂಡಾಲವಾಟಿಕಾಯಾಂ ವಾ ಶಿವಭಕ್ತಃ ಸ್ಥಿತೋ ಯದಿ
ತತ್ಶ್ರೇಣಿಃ ಶಿವಲೋಕಸ್ಯ ತದ್ ಗೃಹಂ ಶಿವಮಂದಿರಮ್’ ಎಂದುದಾಗಿ,
ಲೋಕದ ಡಂಬಕರ ಮಾತು ಬೇಡ,
ಕೂಡಲಸಂಗನಿದ್ದುದೇ ಕೈಲಾಸ. -1/608 #
Translation:
Sir, will it be proper to call
The colony of the untouchables a Holageri,
If the King should go and camp there
You should believe that the house
Of on who wears the Linga verily is heaven
It is said:
“if a Shiva-devotee lives in the street of the untouchables,
It becomes the Shiva-world and the house where he stays a Shiva-temple”
Do not listen to the words of the hypocrites.
There truly is heaven
Where Lord Kudala Sangama dwells

ನೀವು ಹಿರಿಯರೆಂಬಿರಿ, ಕರ್ಮಿಗಳು, ನೀವು ಕೇಳಿರಿ,
ನಿಮ್ಮ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಂಗಳು ಆರ ಹೊಗಳುತ್ತಿದ್ದಾವು
’ಓಂ ದ್ಯಾವಾ ಭೂಮೀ ಜನಯನ್ ದೇವ ಏಕಃ’
ಎಂದು ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿಗಳು ಸಾರುತ್ತಿದ್ದಾವು.
’ವರ್ಣಾನಾಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋ ಗುರುಃ’ ಎಂಬುದು ಹುಸಿ,
’ವರ್ಣಾನಾಂ ಗುರುಃ’ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲಸಂಗನ ಶರಣರು. -1/600 #
Translation:
You say you are superior,
Listen, you ritualists:
Who did your Vedas and Shastras praise?
Hear, what your Srutis and Smrutis say:
That he alone is God who has made heaven and earth
To say that the caste of the Brahmin is
Superior to others is false
It’s the caste of Lord Kudala Sangama’s Sharanas
That’s superior!

ನಿಮ್ಮನರಿಯದ ಕಾರಣ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲು !
ನಿಮಗೆರಗದ ಕಾರಣ ಕೊರಳಲ್ಲಿ ನೇಣು !
ಹಿಂಡಲೇಕೋ ತೊಳೆಯಲೇಕೋ !
ಮುಳುಗಿ ಮುಳುಗಿ ಮೂಗ ಹಿಡಿಯಲೇಕೋ !
ಕೂಡಲಸಂಗನ ಶರಣರಲ್ಲಿ
ಡೋಹರ ಕಕ್ಕಯ್ಯನಾವ ತೊರೆಯಲಿ ಮಿಂದ -1/588 #
Translation:
What a pity it is!
Because they know Thee not
They have grass in their hands!
Because they will not bow to Thee
They have a noose round their neck!
What use is washing and rinsing in the sacred waters?
What use is holding the nose and dipping in the stream?
In what stream did Tanner Kakkayya?
Among Kudala Sanga’s devotees, dip

ಹಾರುವನ ಭಕ್ತಿ ಓಡಿನೊಳಗೆ ಅಗೆಯ ಹೊಯ್ದಂತೆ
ಕೆಳಯಿಂಕೆ ಬೇರೂರದು, ಮೇಲೆ ಫಲವಾಗದು.
ಪ್ರಾಣಲಿಂಗದ ಪ್ರಸಾದವ ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು
`ಪ್ರಾಣಾಯ ಸ್ವಾಹಾ, ಅಪಾನಾಯ ಸ್ವಾಹಾ, ವ್ಯಾನಾಯ ಸ್ವಾಹಾ,
ಉದಾನಾಯ ಸ್ವಾಹಾ, ಸಮಾನಾಯ ಸ್ವಾಹಾ ಎಂಬ
ಕರ್ಮಿಗಳನೇನೆಂಬೆ, ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ. -1/592 #
Translation:
A Haaruva’s devotion is like planting a sapling in a hot oven:
It cannot grow roots below
Nor can it bear fruits above
What can I call those?
Who, keeping before them Pranalinga’s Prasaada, say:
“Offering to Prana, offering to Apana,
Offering to Vyana, offering to Udana
And offering to samana”,
O Kudala Sangama Lord?

ಹೊಲೆಯ ಮಾದಿಗ ಭಕ್ತನಾದಡೆ ಆತನ ಮನೆಯ ಸೊಣಗಂಗೆ
ಪಂಚಮಹಾವಾದ್ಯದಲಿ ಸನ್ಮಾನವ ಮಾಡೆನೆ
ನೆಲನನುಗ್ಘಡಿಸಿ ಉಘೇ ಚಾಂಗು ಭಲಾ ಎಂದು !
ಕುಲಕಧಿಕ ಹಾರುವಂಗೆ ಸಿದ್ಧಿಗೆ ಎಯಿಸಲೆ !
ನಿಮ್ಮ ಶರಣರ ಮಹಿಮೆ ಘನಕ್ಕೆ ಘನ.
ಎಲೆ ಎಲೆ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ, ನಿಮ್ಮ ನಂಬದವ ಹೊಲೆಯ. -1/596 #
Translation:
If a low-born Holeya
Or a low-born Maadiga
Become a devotee
Don’t honor his house-dog,
With the playing of the five musical instruments
And shouting ’May God Speed You’
So as to make the land resound
But as for the high-born Haruva
I bring nothing but the funeral bier!
Greater than the greatest
Is Thy devotees’ glory?
O, Lord Kudala Sangama!
He alone is a Holeya,
Who does not believe in Thee!

ಎನಿಸನೋದಿದಡೇನು ! ಎನಿಸ ಕೇಳಿದಡೇನು !
ಚತುರ್ವೇದಪಠ ತೀವ್ರವಾದಡೇನು
ಲಿಂಗಾರ್ಚನೆ ಹೀನವಾದಡೆ, ಶಿವಶಿವಾ !
ಬ್ರಾಹ್ಮಣನೆಂಬೆನೆ ಎನಲಾಗದು.
ಜನ್ಮನಾ ಜಾಯತೇ ಶೂದ್ರಃ ಕರ್ಮಣಾ ದ್ವಿಜ ಉಚ್ಯತೇ
ಶ್ರುತೇನ ಶ್ರೋತ್ರಿಯಶ್ಚೈವ ಬ್ರಹ್ಮ ಚರತಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾ ಎಂದುದಾಗಿ
ಬ್ರಹ್ಮನಾಸ್ತಿ ಶ್ವಪಚರಧಮರೆಂದುದಾಗಿ,
ಇದು ಕಾರಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ
‘ವೇದಭಾರಭರಾಕ್ರಾಂತಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಃ ಗರ್ದಭಾಃ’ ಎಂಬೆನು. -1/587 #
Translation:
What if you have read lots and lots?
What if you have heard lots and lots?
What if you have pored over the Vedas with assiduity?
Good God! How can I call you a Brahman?
Unless you worship the Linga No, not at all
It is said: “One is a Sudra by birth
But becomes a twice-born by efforts
One becomes a scholar by hearing
And Brahman by following the Brahma way”
Also, “lower than the lowest born is he
In whom no Brahma (God) lives”.
So Lord Kudala Sangama, I call the Brahmana an ass
That carries the load of the Vedas!

ಕುಲದಲ್ಲಿ ಹಾರುವನು ಬ್ರಹ್ಮೇತಿಗೆ ಸಾರುವನು
ಆರೊ ಮಾಡಿದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ತಾನೆ ಕೈಯಾನುವನು.
ಸರಿಯೆ ದೇವಭಕ್ತಂಗಿವನು
ಸರಿಯೆ ಲಿಂಗಭಕ್ತಂಗಿವನು
ಬಡಗಿ ಮಾಚಲದೇವಿಯ ಕುಲಜೆಯ ಮಾಡಿಹೆವೆಂದು
ಹೊನ್ನ ಕಪಿಲೆಯ ರವಣಶಾಖದ ಉಚ್ಛಿಷ್ಟದ ಹಾಲಿನಿಂದ
ಕೂಳನಟ್ಟುಂಬವರನೇನೆಂಬೆ
ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ. -1/583 #
Translation:
Though a Haruva bycaste, he indulges in Brahmanathaa:
He lends a hand to those that are sinning
Can he be equal to a Shiva-devotee?
Can he be equal to a Linga-devotee?
What can I call those who, claiming to change
The caste of Machaladevi the carpenter,
Prepare food in the milk spat by the golden cow
And eat it on a castor leaf,
O Lord Kudala Sangama?

ಓದಿದಡೇನು, ಕೇಳಿದಡೇನು, ಶಿವಪಥವನರಿಯದನ್ನಕ್ಕ
ಓದಿತ್ತು ಕಾಣಿರೋ ಶುಕನು, ಶಿವಜ್ಞಾನವನರಿಯದನ್ನಕ್ಕ.
ಓದಿದ ಫಲವು ಮಾದಾರ ಚೆನ್ನಯ್ಯಂಗಾಯಿತ್ತು
ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ. -1/143 #
Translation:
What boots it to read and hear the sacred books?
Without knowing the way so Shiva
Look, a parrot may port and pore for ages,
Without knowing the say to Shiva
Verily had
Maadara Chennayya though illiterate,
Enjoyed the fruit of browsing books,
O Lord Kudala Sangama

ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಎಂಬ ಮಂತ್ರವ ಮೀರಲಮ್ಮದೆ ನಿಂದವು ವೇದ,
ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಎಂಬ ಮಂತ್ರವ ಮೀರಲಮ್ಮದೆ ನಿಂದವು ಶಾಸ್ತ್ರ,
ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಎಂಬ ಮಂತ್ರವ ಮೀರಲಮ್ಮದೆ ನಿಂದವು ತರ್ಕ.
ಭಯಂಕರ ಭ್ರಮೆಗೊಂಡಿತ್ತು ಮಂತ್ರ-ತಂತ್ರ,
ಶಿವನಂತುವನರಿಯದೆ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿದ್ದಿತ್ತು ಲೋಕ,
ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವ ಶ್ವಪಚನ ಮೆರೆದಡೆ
ಜಾತಿಭೇದವ ಮಾಡಲಮ್ಮವು. -1/81 #
Translation:
The Vedas could not surpass the spell
‘Om Namah Shivaya’;
The Shastra could not surpass the spell
‘Om Namah Shivaya’;
The Tarkas could not surpass the spell
‘Om Namah Shivaya’;
All charms and talismans were awfully amazed
The world worried, not knowing Shiva’s mystery!
When Lord Kudala Sangama upheld on out-cast,
They dared not discriminate between caste and caste

#: 1/653 number indicaets, 1-Vachana Samputa number 653-Vachana number, in the 15 samputas of Samagara Vachana Sahithya, pub: Kannada and Culture Department, Government of Karnataka.
ಈ ತರಹದ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರ:-1/653 :- ಸಮಗ್ರ ವಚನ ಸಂಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ವಚನ ಸಂಖ್ಯೆ-1653 (೧೫ ಸಮಗ್ರ ವಚನ ಸಂಪುಟಗಳು, ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು. 2001)
English translation is from the book "Heaven of Equality", Translated by Dr. C. R. Yaravintelimath and Dr. M. M. Kalburgi. Pub: Shree Basaveshwara Peetha, Karnataka University Dharwad-580003. 2003.

Back to index
Previous Eradication of discrimination (Vedas) Eradication of discrimination - Chenna Basavanna Next