Previous Annihilation of caste Annihilation of caste-Siddharameshwara Next

Eradication of Discrimination Annihilation of caste

*

Madivala (Washerman) Machideva Vachana

ಆ ಜಾತಿ ಈ ಜಾತಿಯವರೆನಬೇಡ.
ಹದಿನೆಂಟುಜಾತಿಯೊಳಗಾವ ಜಾತಿಯಾದಡೂ ಆಗಲಿ,
ಗುರು ಕಾರುಣ್ಯವ ಪಡೆದು, ಅಂಗದ ಮೇಲೆ ಲಿಂಗವ ಧರಿಸಿ,
ಪುನರ್ಜಾತರಾದ ಬಳಿಕ, ಭಕ್ತರಾಗಲಿ ಜಂಗಮವಾಗಲಿ,
ಗುರುವಿನ ವೇಷವಿದ್ದವರ ಗುರುವೆಂದು ನಂಬಿ,
ದಾಸೋಹವ ಮಾಡುವುದೆ ಸದಾಚಾರ.
ಗುರುವನತಿಗಳೆದು, ಗುರುವಾಜ್ಞೆಯ ಮೀರಿ,
ಗುರು ಕೊಟ್ಟ ಪಂಚಮುದ್ರೆಗಳ ಮೇಲೆ
ಅನ್ಯಸಮಯ ಮುದ್ರೆಯ ಲಾಂಛನಾಂಕಿತರಾಗಿ,
ಗುರುದ್ರೋಹಿಗಳಾಗಿ ಬಂದವರ
ಜಂಗಮವೆಂದು ಕಂಡು, ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಆರಾಧಿಸಿ,
ಪ್ರಸಾದವ ಕೊಂಡವಂಗೆ ನಾಯಕನರಕ ತಪ್ಪದೆಂದ
ಕಲಿದೇವಯ್ಯ. – 8/493#
Translation:
Do not talk of this caste or that
Any caste will do, any of the eighteen castes,
Once they are reborn,
By wearing the Linga on their bodies
With the blessings of the Guru,
Whosoever they are,
Be they Bhaktas,
Be they Jangamas,
Trusting those who are in Guru’s guise
And doing Daasoha is Saadachara,
Arch hell awaits him,
Who regarding the Guru-traitors as Gurus
Hails them, worships them,
And receives, Prasaada from them,
Who denouncing and defying Guru,
Wear the marks of other religion.
Over the Guru stamped Panchamudras,
O Kalidevara Deva!

ಕೀಳು ಮೇಲಾವುದೆಂದರಿಯದೆ,
ಹದಿನೆಂಟು ಜಾತಿಯೆಲ್ಲ ತರ್ಕಕಿಕ್ಕಿ,
ಕೂಳ ಸೊಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಳಗತ್ತಲೆ ಕವಿದು,
ಸತ್ಯ ಸದಾಚಾರದ ಹಕ್ಕೆಯನರಿಯದೆ,
ಸೂಳೆ ಸುರೆ ಅನ್ಯದೈವದ ಎಂಜಲ ಭುಂಜಿಸುವ
ಕೀಳು ಜಾತಿಗಳು, ಶಿವ ನಿಮ್ಮ ನೆನೆವ
ಭಕ್ತರುಗಳ ಅನುವನರಿಯದೆ,
ಏಳೇಳುಜನ್ಮ ನರಕಕ್ಕೊಳಗಾದರು ನೋಡಾ
ಕಲಿದೇವರದೇವ. -8/568#
Translation:
Not knowing what low caste is and what high caste is,
Subjecting all the eighteen castes to the rigour of Logic;
Getting their vision blurred by over-eating,
Not knowing the abode of truth and good conduct,
The ‘low castes’ that eat the leftover of prostitutes and other gods,
And not knowing the way of your devotees,
Went to hell in seven lives,
Look, O Kalidevaradeva!

Adayya Vachana

ಎಲುವಿನ ನಿಲವು ಅಮೇಧ್ಯದಾಗರ ಉಚ್ಛಿಷ್ಟದೊರತೆ
ಮಿದುಳ ಸದನ ಕೀವು ನೆಣದೋವರಿ ಜಂತಿನ ಜನ್ಮಭೂಮಿ
ಕ್ರಿಮಿಯ ಗೂಡು ಶುಕ್ಲದ ಜೀಗೊಳವೆ ರುದಿರದ ತಾಣ
ಅಡಗಿನಂತರಂಗ ತೊಗಲ ಬಹಿರಂಗ ರೋಮರಾಜಿಯ ಜಾಳಂದ್ರ
ನರದ ನೇಣಜಂತ್ರ ಆಧಿವ್ಯಾದಿಯ ವಾಸ
ಇಂತಿದರೊಳಗೆ ನಿನ್ನ ಕುಲಗೋತ್ರಂಗಳಾವುವು ಹೇಳಾ ಎಲೆ ಮರುಳೆ.
ಇದಕ್ಕೆ ಶ್ರುತಿ: ಅಂತ್ಯಜಾತಿದ್ರ್ವಿಜಾತಿರ್ವಾ ಏಕಯೋನಿಸಮುದ್ಭವಃ
ಸಪ್ತಧಾತುಮಯಂ ಪಿಂಡಂ ವರ್ಣಾನಾಂ ಕಿಂ ಪ್ರಯೋಜನಂ
ಇದನರಿತು ಷಡುಭ್ರಮೆಗಳಲ್ಲಿ ಭ್ರಮಿತರನೇನೆಂಬೆನಯ್ಯಾ
ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ಸೋಮೇಶ್ವರಾ. -6/845#
Translation:
The body is a skeleton of bones, a tank of excretion and a spring of urine;
A house of brain, a parlour of pus, and a seed-bed of worms,
A cocoon of insets, a syringe of semen and a reservoir of blood,
A leather coat for flesh and a gauge of hair follicles;
A rope of nerves and muscles and an abode of mental and physical diseases
O fool, tell us which is your caste and creed among these?
So Sruti says,
Both low caste and high caste are born of woman
Foetus is made of seven elements
So what is the use of caste?
What to call those who, knowing this,
Are lost in the six-fold illusion
O Sourashtra Someshwara!

ಭಕ್ತನೊಂದು ಕುಲ, ಭವಿಯೊಂದು ಕುಲವೆಂದೆಂಬರು.
ಭಕ್ತಂಗೆ ಕುಲಛಲಂಗಳುಂಟೆ ? ಭಕ್ತಂಗೆ ಯಾಚಕತ್ವವುಂಟೆ ?
ಭಕ್ತಂಗೆ ಆಶಾಪಾಶಂಗಳುಂಟೆ ?
ಭಕ್ತಂಗೆ ಶೋಕ ಮೋಹ ಭಯ ಲಜ್ಜೆ ಸೇವೆ ರೋಷ ಹರುಷ
ಆಧಿವ್ಯಾಧಿ ಆಶೆ ಆಮಿಷ ತಾಮಸಂಗಳುಂಟೆ ? ಇಲ್ಲವಾಗಿ,
ಇದಕ್ಕೆ ಶ್ರುತಿ: "ಯಾಚಕೋ ಲೋಭರಹಿತಃ ಆಶಾಪಾಶಾದಿವರ್ಜಿತಃ
ಶೋಕಮೋಹಭಯತ್ಯಾಗೀ ಮದ್ಭಕ್ತಶ್ಚ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಃ
ಸೇವಕೋ ರೋಷಹರ್ಷಾ ಚ ಆಶಾಯಾಮಿಷತಾಮಸಾ
ಆಧಿವ್ಯಾಧಿ ಗತೋ ದೂರಂ ಮದ್ಭಕ್ತಶ್ಚ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಃ" ಇಂತೆಂದುದಾಗಿ,
ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ಸೋಮೇಶ್ವರನ ಸಹಜಭಕ್ತಿ ಅಪೂರ್ವವಯ್ಯಾ. -6/1047#
Translation:
They say Bhakta is one caste and Bhavi another
Does a Bhakta have the pride of caste?
Is Bhakta an heir to sorrow, passion?
Fear, shame, ire, pleasure,
Diseases of mind and body, greed and temptation
No, he is not
Sruti is the proof
A beggar is without greed, and without the noose of desire;
My devotee is without sorrow, greed and fear
A servant is without ire and pleasure, desire and temptation;
My devotee is far away from diseases of mind and body
Therefore,
The natural devotion of
Sourashtra Someshwara is rare

#: 1/653 number indicaets, 1-Vachana Samputa number 653-Vachana number, in the 15 samputas of Samagara Vachana Sahithya, pub: Kannada and Culture Department, Government of Karnataka.
ಈ ತರಹದ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರ:-1/653 :- ಸಮಗ್ರ ವಚನ ಸಂಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ವಚನ ಸಂಖ್ಯೆ-1653 (೧೫ ಸಮಗ್ರ ವಚನ ಸಂಪುಟಗಳು, ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು. 2001)
English translation is from the book "Heaven of Equality", Translated by Dr. C. R. Yaravintelimath and Dr. M. M. Kalburgi. Pub: Shree Basaveshwara Peetha, Karnataka University Dharwad-580003. 2003.

Back to index
Previous Annihilation of caste Annihilation of caste-Siddharameshwara Next