Previous Annihilation-of-caste-Ambigara-Chowadayya Annihilation-of-caste-Basava Next

Eradication of Discrimination Annihilation of caste

*

Chenna Basavanna Vachana

ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಭಕ್ತನಾದರೇನಯ್ಯಾ ? ಸೂತಕಪಾತಕಂಗಳ ಬಿಡ.
ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಭಕ್ತನಾದರೇನಯ್ಯಾ ? ಕ್ರೋಧವ ಬಿಡ.
ವೈಶ್ಯ ಭಕ್ತನಾದರೇನಯ್ಯಾ ? ಕಪಟವ ಬಿಡ.
ಶೂದ್ರ ಭಕ್ತನಾದರೇನಯ್ಯಾ ? ಸ್ವಜಾತಿಯೆಂಬುದ ಬಿಡ.
ಇಂತೀ ಜಾತಿಡಂಭಕರ ಮೆಚ್ಚುವನೆ ಕೂಡಲಚೆನ್ನಸಂಗಮದೇವ ? -3/1403#
Translation:
What if a Brahmin becomes a Bhakta?
He will not abandon impurities.
What if a Kshatriya becomes a Bhakta?
He will not abdomen anger.
What if a Vaishya becomes a Bhakta?
He will not abandon deceit.
What if a Sudra becomes a Bhakta?
He will not abandon love of his own caste.
Will Lord Kudala Chennabasavanna ever love?
Such ones as make an outward show of caste?

ಬ್ರಾಹ್ಮಣದೇಹಿಕನಲ್ಲ, ಕ್ಷತ್ರಿಯದೇಹಿಕನಲ್ಲ,
ವೈಶ್ಯದೇಹಿಕನಲ್ಲ, ಶೂದ್ರದೇಹಿಕನಲ್ಲ,
ಭಕ್ತದೇಹಿಕ ದೇವನೆಂದು ಕೇಳಿಯೂ ಅರಿಯರು.
ಶ್ವಪಚನಾದಡೆಯೂ ಲಿಂಗಭಕ್ತನೇ ಕುಲಜನೆಂದುದು.
ಲೈಂಗ್ಯಪುರಾಣೇಃ ’ನ ಲಿಂಗೀ ಸರ್ವವೇದಜ್ಞೋ ಯಸ್ತು ಚಾಂಡಾಲವದ್ಭವೀ
ಲಿಂಗಾರ್ಚಕಶ್ಚ ಶ್ವಪಚೋ ದ್ವಿಜಕೋಟಿವಿಶೇಷಿತಃ’ -ಎಂದುದಾಗಿ,
ಅಂಗದ ಮೇಲೆ ಲಿಂಗವಿದ್ದ ಶ್ವಪಚನಾದಡೆಯೂ
ಆತನೆ ಸದ್ಬ್ರಾಹ್ಮಣ
ಅಂಗದ ಮೇಲೆ ಶಿವಲಿಂಗವಿಲ್ಲದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೊಂದುಕೋಟಿಯಾದಡೆಯೂ
ಶ್ವಪಚರಿಂದ ಕರಕಷ್ಟ ನೋಡಾ, ಕೂಡಲಚೆನ್ನಸಂಗಮದೇವಾ. -3/1402 #
Translation:
Brahmana does not embody God;
Kshatriya does not embody God;
Vaishya does not embody God;
Shudra does not embody God;
None knows that bhakta embodies God
As Laingaya Purana proclaims
Although one has studied all the Vedas,
If one does not wear a Linga,
One is a worlding like a Chandala,
A worshipper of Linga,
Though he is a Swapacha,
Is greater than crores od Dvijas
The wearer of Linga alone is a true Brahmin,
Be he a swapacha,
The Brahmins who do not wear Linga
Are worse than the Swapachas,
Look, O Kudala Chennasanga

ಹಾರುವನ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಾಣ ಹಾರುವನ್ನಕ್ಕ, ಪ್ರಾಣ ಹಾರಿದಡೆ ಭಕ್ತಿ ಹುರುಳಿಲ್ಲ.
ನೋಡಲಿಲ್ಲ ನುಡಿಸಲಿಲ್ಲ ಬಿಚ್ಚಿದಡತ್ತಿಯ ಹಣ್ಣು.
ಸಂಪಾದಿಸಲಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗ ಪ್ರಸಾದವ ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು.
"ಪ್ರಾಣಾಯ ಸ್ವಾಹಾ ವ್ಯಾನಾಯ ಸ್ವಾಹಾ
ಅಪಾನಾಯ ಸ್ವಾಹಾ ಉದಾನಾಯ ಸ್ವಾಹಾ ಸಮಾನಾಯ ಸ್ವಾಹಾ"
ಎಂಬ ನರಕಿಗಳ ಮೆಚ್ಚ ಕೂಡಲಚೆನ್ನಸಂಗಮದೇವ. 3/149#
Translation:
The devotion of a Haaruva lasts
As long as he holds his breath
When he breathes his last,
His devotion too dies with him.
He did not open his eyes
Nor did he tune his heart string.
He gained nothing from Pranalinga and Prassada.
Küdala Chennasanga will not be pleased
With the hell dwellers who say:
“Offering to Praana, Offering to Vyana,
Offering to Apana, Offering to Udaana
And offering to Samaana”

'ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಚರತಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಃ' ಎಂದೆಂಬಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮವೆಂದೆಂಬುದು
ಎಮ್ಮ ಶಿವಲಿಂಗ ಕಾಣಿರೋ.
'ಓಂ ತಸ್ಯ ತೃತೀಯಂ ಜನ್ಮೇತಿ' ಎಂಬುದಾಗಿ ವಿಪ್ರ ದ್ವಿಜನಲ್ಲ.
'ದ್ವಿಜಸ್ತಸ್ಮೈ ಸಮಪ್ರ್ಯತೇ ಶೈವಮಂತ್ರಂ ಪ್ರಶಸ್ತಂ' ಎಂಬುದಾಗಿ ವಿಪ್ರ ದ್ವಿಜನಲ್ಲ.
'ತತ್ಸರ್ವೆ ಯೇ ನಿಜಾಃ ಪ್ರಾಣಾಃ ಜಂತೂನಾಂ ಸಮಜಂತುಷು
ದ್ವಿತೀಯೇ ಮಂತ್ರತಾ ಶೈವೇದ್ವಿತೀಯ ಇತ್ಯುಚ್ಯತೇ ಬುಧೈಃ'
ಎಂಬುದಾಗಿ ವಿಪ್ರ ದ್ವಿಜನಲ್ಲ.
ಇದು ಕಾರಣ ಕೂಡಲಚೆನ್ನಸಂಗನ ಶರಣರೇ ವಿಪ್ರೋತ್ತಮರು. 3/148#
Translation:
Look, in the statement-
'He who meditates upon Brahma is a Brahmana'.
Brahma stands for our Shiva Liñga,
Because it is said, ‘His is third birth’,
Vipra is not a Dwija,
‘Because a Dwija offers you the auspicious Shivamantra’,
Vipra is not a Dwija.
All living beings are equal
Because it is said by the wise in Dvitiya Shaiva
That Shiva mantra is second to none,
Vipra is not a Dwija.
Therefore Kudala Chennasanga’s Sharanas
Alone are the greatest Vipras.

ಕರ್ಮಜಾತನ ಕಳೆದು ಗುರುಲಿಂಗ ಪುಣ್ಯಜಾತನ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ,
ಶಿವನ ಕುಲವಲ್ಲದೆ ಅನ್ಯಥಾ ಕುಲ ಶರಣಂಗುಂಟೆ?
'ಶಿವಧರ್ಮಕುಲೇ ಜಾತಃ ಪೂರ್ವಜನ್ಮವಿವರ್ಜಿತಃ
ಉಮಾ ಮಾತಾ ಪಿತಾ ರುದ್ರೋ ಈಶ್ವರಂ ಕುಲಮೇವ ಚ'
ಕೂಡಲಚೆನ್ನಸಂಗಯ್ಯಾ,
ನಿಮ್ಮ ಶರಣರಿಗೆ ಪ್ರತಿಯ ಕಾಣೆ ಶಿವನ ಕುಲವಲ್ಲದೆ. -3/200#
Translation:
Does a Sharana have any other caste than Shiva’s?
When he becomes merit-born
By casting off the coat of Karma?
“He who is born in Shiva religion,
Should abandon his previous birth
His parents are Uma and Rudra
And his caste is Ishwaraa’s caste”.
For your Sharanas
O Sir, Kudala Chennasanga
I do not see any other caste than Shiva-caste!

ಭಕ್ತನೆ ಕುಲಜನೆಂಬರು, ಯುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಿಸರು ನೋಡಾ !
ವ್ಯಾಕುಳ ನಿರಾಕುಳವೆಂಬ ಎರಡು ಕುಳ ನೋಡಾ !
ವ್ಯಾಕುಳವೆ ಭವ, ನಿರಾಕುಳವೆ ನಿರ್ಭವ.
ವ್ಯಾಕುಳವೆ ಪಾಪ, ನಿರಾಕುಳವೆ ಪುಣ್ಯ.
ವ್ಯಾಕುಳವೆ ಭವಿ, ನಿರಾಕುಳವೆ ಭಕ್ತ.
ಭವೇ ಬೀಜಂ ತಥಾ ಭಕ್ತಿರ್ಭಕ್ತಿಬೀಜಂ ತಥಾ ಶಿವಃ
ಶಿವಬೀಜಂ ತಥಾ ಜ್ಞಾನಂ ಜ್ಞಾನಂ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯ ದುರ್ಲಭಂ
ಎಂಬುದಾಗಿ, ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಕತ್ತಲೆಯಿಲ್ಲ, ಅಜಾತಂಗೆ ಹೊಲೆಯಿಲ್ಲ,
ಕುಲಾದಿಶ, ಕೂಡಲಚೆನ್ನಸಂಗಾ. -3/590#
Translation:
They say that a devotee alone is high-born.
They do not have the doubt of reason, look.
Look, there are only two states of mind -
One is the state of anxiety and the other,
The state of non-anxiety
The state of anxiety if of the world
And the state of non-anxiety is of the other world
Anxiety leads to sin and non-anxiety, to merit the one who is an heir to anxieties is a worldling
And the one who is free from anxiety is a devotee
Shiva is the seed of both birth and devotion
Knowledge is the seed of Shiva
They are rare in the three worlds
So,
There is no darkness to the enlightened
There is no impurity to the birthless
Lord of Castes, O Kudala Chennasanga!

ಏಕೋವರ್ಣ ಷಡುವರ್ಣವೆಂಬೆನೆ ಪ್ರಭುವೆ? ಎನ್ನ ದೃಷ್ಟಿ ಕಾಣದು.
ಅಂಗವನೂ ಲಿಂಗವನೂ ಸಂಗವ ಮಾಡಿ ತೋರಿದರೆ
ಕೂಡಲಚೆನ್ನಸಂಗಯ್ಯಾ ನೀನೆಂಬೆನು. -3/598#
Translation:
Can I call one caste six, O Lord?
I cannot see it such
I call him by your name
O Kudala Chennasangama
If he demonstrates
The meeting of Anga and Linga

ಕುಲವಿಲ್ಲದ ಅಕುಲನು, ಶರೀರವಿಲ್ಲದ ಸಂಬಂದಿ,
ಕೋಪವಿಲ್ಲದ ಶಾಂತನು, ಮತ್ಸರವಿಲ್ಲದ ಮಹಿಮನು.
ಕರ್ಮವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣಿಕನು, ಅರ್ಪಿತವಿಲ್ಲದ ಆಪ್ಯಾಯನಿ,
ಜಂಗಮವಿಲ್ಲದ ಸಮಶೀಲನು, ಲಿಂಗವಿಲ್ಲದ ನಿರುತನು.
ಪ್ರಸಾದವಿಲ್ಲದ ಪರಿಣಾಮಿ ಕೂಡಲಚೆನ್ನಸಂಗಾ ನಿಮ್ಮ ಶರಣನು. -3/759#
Translation:
He has no caste and no taint of caste either
He is a disembodied yet affectionate person
He is peaceful without any trace of anger
He is powerful without being jealous
And great indeed without karma
He is an unoffered but satisfied being
He is not a Jangama but ever righteous
He is not a Linga and yet ever lasting
O Kudala Chennasanga
Your Sharana is well-fed and
Satisfied without eating anything

ಏಕಭಾಜನ ಏಕಭಾಜನವೆಂದೆಂಬರು; ನಾವಿದನರಿಯೆವಯ್ಯಾ.
ಅಂಗದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯಾದ ಬಳಿಕ,
ಲಿಂಗಕ್ಕೆಯೂ ತನಗೆಯೂ ಏಕಭಾಜನವಲ್ಲದೆ ಬಿನ್ನಭಾಜನವುಂಟೆ ?
ಲಿಂಗಕ್ಕೆಯೂ ತನಗೆಯೂ ಏಕಭಾಜನವಾಗದನ್ನಕ್ಕರ
ಅಂಗದ ಕಳೆಯಲ್ಲಿ ಲಿಂಗವ ಧರಿಸಿಕೊಳಬಹುದೆ ?
ಇದನರಿದು ಏಕಭಾಜನವಾಗದಿರ್ದಡೆ ಅಂತು ದೋಷ.
ಅರಿಯದೆ ಏಕಭಾಜನವಾದಡೆ ಇಂತು ದೋಷ.
ಈ ಕುಳಸ್ಥಳದ ಭೇದವ ಭೇದಿಸಬಲ್ಲ
ಕೂಡಲಚೆನ್ನಸಂಗಾ, ನಿಮ್ಮ ಶರಣ. -3/1060#
Translation:
They talk of common shelter again and again
We do not know what it is, Sir
Once a Praanalinga is installed on the body
There cannot be but a common shelter
For himself and the Linga
Unless there is a common place of shelter
For himself and the Linga
Can the Linga be donned on the Anga?
Knowing this if the Linga and the Anga do not unite in one place
It is one kind of mistake
If the Linga and the Anga unite in one place unwillingly,
It is another kind of mistake
Your Sharana alone can
Unravel the mystery of this Kulasthala
O Kudala Chennasanga!

ವಾರವೇಳು ಕುಲ ಹದಿನೆಂಟು ಎಂಬರಯ್ಯಾ
ಅದ ನಾವು ಅಲ್ಲವೆಂಬೆವು.
ಇರುಳೊಂದು ವಾರ ಹಗಲೊಂದು ವಾರ,
ಭವಿಯೊಂದು ಕುಲ, ಭಕ್ತನೊಂದು ಕುಲ,
ನಾವು ಬಲ್ಲುದು ಕಾಣಾ ಕೂಡಲಚೆನ್ನಸಂಗಮದೇವಾ -3/1556#
Translation:
O Sirs, you say there are
Seven days and eighteen castes
We say ‘No’
Day is one and Night another
We know, O Kudala Chennasanga
That there are only two castes
Bhavi is one and Bhakta another

#: 3/1403 number indicaets, 3-Vachana Samputa number 1403-Vachana number, in the 15 samputas of Samagara Vachana Sahithya, pub: Kannada and Culture Department, Government of Karnataka.
ಈ ತರಹದ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರ:-3/1403 :- ಸಮಗ್ರ ವಚನ ಸಂಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ-3, ವಚನ ಸಂಖ್ಯೆ-1403 (೧೫ ಸಮಗ್ರ ವಚನ ಸಂಪುಟಗಳು, ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು. 2001)
English translation is from the book "Heaven of Equality", Translated by Dr. C. R. Yaravintelimath and Dr. M. M. Kalburgi. Pub: Shree Basaveshwara Peetha, Karnataka University Dharwad-580003. 2003.

Back to index
Previous Annihilation-of-caste-Ambigara-Chowadayya Annihilation-of-caste-Basava Next
cheap jordans|wholesale air max|wholesale jordans|wholesale jewelry|wholesale jerseys