లింగాయతంలొ పంచసూతాకాలు లేవు

పోలియుంటుందా లింగ మున్నచోట
కులముంటుందా జంగమ మున్నచోట
ఎంగిలుంటుందా ప్రసాద మున్నచోట
అపవిత్రపు మాటలాడే సూతకమే పాతకం
నిష్కళంక నిజైక్య త్రివిధ నిర్ణయం
కూడల సంగమదేవా మీ శరణులకు గాక వల్లకాదు./ 431 [1]

తినేది తినిపించేది శివాచారం
ఇచ్చేది పుచ్చుకునేది కులాచారం అనే
అనాచారపరుని మాట వినరాదు
విప్రుని మొదలు అంత్యజునిదాకా శివభక్తులొక్కటే అని
ఇచ్చిపుచ్చు కోవడం సదాచారం, తక్కినదంతా అనాచారం
అదెలాగంటే
స్ఫటిక కలశంలో మరకను వెదకినట్లు
తీపిలో చేదు వెదికినట్లు
రజస్యూతకం, కులసూతకం, జనన సూతకం
ప్రేతసూతకం, ఉచ్చిష్ట సూతకం - అంటే
వానకి గురువులేడు, లింగంలేదు, జంగమంలేదు, తీర్థ ప్రసాదాలు లేవు
ఇలా ఈ పంచ సూతకాలను తొలగించుకుంటే తప్ప భక్తుడు కాడు
ఇలాంటి భక్తులలో ఇచ్చి పుచ్చుకోవడం సదాచారం
కూడల చెన్న సంగమదేవా/ 707 [1]

జాతి సూతకం విడువదు, జనన సూతకం విడువదు
ప్రేత సూతకం విడువదు, రజస్సూతకం విడువదు
ఎంగిలి సూతకం విడువదు, భ్రాంతి సూతకం విడువదు
వర్ణ సూతకం విడువదు
వీరెలాంటి భక్తులు
పైపూతతో క్షుద్ర దేవతను చేస్తే
నోటికి బెల్లం పూస్తే
సద్గురు లింగడు ముక్కు కోయక వదలుతాడా?
కారుచిచ్చుతో గరిక గడ్డి కోయించి నట్లుండాలి భక్తి
వెనుక మెదలేదు, ముందు గడ్డిలేదు
అందువల్ల కూడల చెన్న సంగని భక్తి స్థలం
నీ శరణునికి కాక పరులకు లభించదు./ 777 [1]

[1] Number indicates at the end of each Vachana is from the book "Vachanamu", ISBN:978-93-81457-05-4, Edited in Kannada by Dr. M. M. Kalaburgi, Telugu translation: G. Chandrasekhara Reddy. Pub: Basava Samiti Bangalore-2012.

సూచిక (index)
*
Previousదేహమే దేవాలయంలింగాయతంలొ మానవ సమానతాNext
*