శరణ వచనాలు

రాయసం,మంచెన్న , లద్దె సోమయ్య , వచనభండారి శాంతరసు , వీర గొల్లాళుడు , వేదమూర్తి సంగన్న , వైద్యుడు సంగన్న , శంకర దాసిమయ్య , శివ నాగమయ్య , శివలెంక మంచన్న , సంగమేశ్వరపు అప్పన్న , సకలేశ మాదిరాజు , సగరం బొమ్మణ్ణ , సత్తిగె (గాడుగుల) కాయకం రామయ్య , సిద్ధాంతి వీరసంగయ్య , సుంకరి బంకన్న , సొడ్డళ 'బాచరసు' , అడపం అప్పన్న , అడపం రేచన్న

సూచిక (index)
వచనను ఎంచుకోండి:

ఎంపిక చేసుకున్న వచన
*

References

[1] Vachanas selected from the book "VACHANA" (Edited in Kannada Dr. M. M. Kalaburgi), Telugu Version Translation by: G. Chandrasekhara Reddy. ISBN: 978-93-81457-05-4, 2012, Pub: Basava Samithi, Basava Bhavana Benguluru 560001.

*
Previousమోళిగ మారయ్య వచనాలుఅడపం(హడపద) లింగమ్మ Next
*