శరణ వచనాలు

జోదర మాయణ్ణ, డక్కా బొమ్మన్న, ఢోహార (ఢోక్కల) కక్కయ్య, తలారి కామిదేవయ్య , తురుగాహి (పసులకాపరి) రామన్న, తెలుగేశ మసణయ్య, దశగుణ సింగిదేవయ్యే, దసరయ్య, దాసోహాల సంగణ్ణ,


సూచిక (index)
వచనను ఎంచుకోండి:

ఎంపిక చేసుకున్న వచన
*

References

[1] Vachanas selected from the book "VACHANA" (Edited in Kannada Dr. M. M. Kalaburgi), Telugu Version Translation by: G. Chandrasekhara Reddy. ISBN: 978-93-81457-05-4, 2012, Pub: Basava Samithi, Basava Bhavana Benguluru 560001.

*
Previousజేడర (సాలె) దాసిమయ్య శరణ వచనాలు 1907_1965Next
*