శరణ వచనాలు

ఉళియుమేశ్వర చిక్కన్న, ఎచ్చరిక కాయకపు ముక్తినాథయ్య, ఎలెగారి (ఆకుల) రామయ్య, ఏకాంతి రామితందే (తండ్రి), ఏలేశ్వరం కేతయ్య, ఒక్కలిగ (కాపు) ముద్దణ్ణ, కంబం మారితందే (తండ్రి), కిన్నెర బ్రహ్మయ్య, జగళగంటి (జగడాల) కామన్న తండ్రి

సూచిక (index)
వచనను ఎంచుకోండి:

ఎంపిక చేసుకున్న వచన
*

References

[1] Vachanas selected from the book "VACHANA" (Edited in Kannada Dr. M. M. Kalaburgi), Telugu Version Translation by: G. Chandrasekhara Reddy. ISBN: 978-93-81457-05-4, 2012, Pub: Basava Samithi, Basava Bhavana Benguluru 560001.

*
Previousశరణ వచనాలు 1518_1541జేడర (సాలె) దాసిమయ్య Next
*