శరణ వచనాలు

ఆనందయ్య, ఆయ్దక్కి (పరిగబియ్యం) మారయ్య, ఉగ్ఘడింపుల గబ్బిదేవయ్య , ఉప్పరగుడి సోమిదేవయ్య, ఉరిలింగదేవుడు , ఉరిలింగదేవుడు

సూచిక (index)
వచనను ఎంచుకోండి:

ఎంపిక చేసుకున్న వచన
*

References

[1] Vachanas selected from the book "VACHANA" (Edited in Kannada Dr. M. M. Kalaburgi), Telugu Version Translation by: G. Chandrasekhara Reddy. ISBN: 978-93-81457-05-4, 2012, Pub: Basava Samithi, Basava Bhavana Benguluru 560001.

*
Previousఆదయ్య వచనాలుశరణ వచనాలు 1591_1682Next
*