శరణ వచనాలు

అగ్ఘవణి హంపయ్య, అగ్ఘవణి హోన్నయ్య, అజగన్న, అనామిక నాచయ్య, అమరగుండి మల్లికార్జన తండ్రి, అముగి దేవయ్య

సూచిక (index)
వచనను ఎంచుకోండి:

ఎంపిక చేసుకున్న వచన
*

References

[1] Vachanas selected from the book "VACHANA" (Edited in Kannada Dr. M. M. Kalaburgi), Telugu Version Translation by: G. Chandrasekhara Reddy. ISBN: 978-93-81457-05-4, 2012, Pub: Basava Samithi, Basava Bhavana Benguluru 560001.

*
Previousశరణెయల వచనాలుఆదయ్య వచనాలుNext
*