హావినహాళు కల్లయ్య వచనాలు

హంజినకాళగ (కోడిపంద్యాల) దాసయ్య , హెండద (సారాయి) మారయ్య, హొడెహుల్ల బంకన్న వచనాలు

సూచిక (index)
వచనను ఎంచుకోండి:

ఎంపిక చేసుకున్న వచన
*

References

[1] Vachanas selected from the book "VACHANA" (Edited in Kannada Dr. M. M. Kalaburgi), Telugu Version Translation by: G. Chandrasekhara Reddy. ISBN: 978-93-81457-05-4, 2012, Pub: Basava Samithi, Basava Bhavana Benguluru 560001.

*
Previousఅడపం అప్పన్నశరణుల వచనాలు 2216_2299Next
*