రాష్ట్ర భక్తిగీతము

*

- ✍ పూజ్య శ్రీ మహాజగద్గురు డా|| మాతె మహాదేవి.
తెలుగు అనువాదము: సి. కృష్ణశెట్టి , బూదిముట్లు - వేపనపల్లి

భారత భూమిలో ప్రభవించితి నేను

భారత భూమిలో ప్రభవించితి నేను
భారత మాతను వందించెదను ||ప ||

గురువును స్మరించి దేవుని నమ్మి
ప్రతిన చేసి పాటుపడిదెను ||అ.ప||

గంగాజలముందు జలకి మాడెదను
తుంగా జలపానము చేసెదను
గౌరీ శంకర గిరిని వందించి
కన్యాకుమారిని స్మరించెదను ||1||

ధర్మకవచమును ధరించెదను
సత్యజ్యోతిని చేతబట్టెదను
దేశవిదేశాలలో భారత కీర్తి
వ్యాపించునట్లు నేను పాటుపడెదను. ||2||

నాడు జనులెల్లరు నావారు
అనెడి భావము నొందెదను
సుందర బంధుర భారత మందిరము
కట్టుటకు నేను బ్రతికెదను ||3||

*
సూచిక (index)
Previousతల్లి భారతికి నుడికానుక.విశ్వాత్ముని పూజ Next
*