ఓంగురు బసవా తవ శరణం

*

- ✍ పూజ్య శ్రీ మహాజగద్గురు డా|| మాతె మహాదేవి.
తెలుగు అనువాదము: సి. కృష్ణశెట్టి , బూదిముట్లు - వేపనపల్లి

ఓంగురు ఓంగురు ఓంగురు బసవా

ఓంగురు ఓంగురు ఓంగురు బసవా
సద్గురు బసవా తవ శరణం ||ప||

మంగళరూపివి జంగమ మూర్తి
మద్గురు బసవా తవ శరణం ||అ.ప.||

నమామి సద్గురు ప్రణవ స్వరూప
మంత్ర పురుష హేతవ శరణం
జగదోద్దారక పతితోద్దారక
వరగురు బసవా తవశరణం || 1 ||

శరణ రక్షక కరుణామూర్తి
మరణ విదూర తవ శరణం|
సమతావాది మనుకుల కీర్తీ
చిన్మయ మూర్త్ తవశరణం ||2||

సన్మయ గాత్ర పరమ పవిత్ర
మమతా మూర్త్ తవ శరణం |
మాతృ స్వరూప పితృస్వరూప
జ్యోతి స్వరూప తవ శరణం || 3 ||

భవతాపహర శివ సుఖదాయక
పావన పురుష తవ శరణం!
వరగుణ హిత నిరుపమ చరిత
పరశివ భరిత తవ శరణం || 4 ||

నిత్యానందిన్ సత్యస్వరూప
భ్రాంతి వినాశక తవశరణం|
ఆనంద రూప చిదానందరూప
సచ్చిదానంద సుత తవశరణం || 5 ||

*
సూచిక (index)
Previousబసవ మంగళ హారతిముక్తిదాయక గురుబసవన్న Next
*