లింగాయత భక్తి గీతాలు (ఆరాధన గీతములు)

*
Previousముక్తిదాయక గురుబసవన్న బసవజ్యో తిNext
*