కంబద (కంబాల) మారితందె(తండ్రి)

మకుటం కదంబలింగ
కాయకం: చేపలుపట్టే వృత్తి

నానా జన్మల్లో వచ్చినా
నానా యుక్తుల్లో పలికినా
నానా లక్షణాలలో శ్రుత దృష్ట అనుమానాలను
లక్షించి పలికేటప్పుడు
ఏమవుతుంది? ఏమి కాదు అన్న సత్యం తెలుసుకోవాలి
మాట్లాడ వస్తుందని పలుకక
నీతిమంతుణ్ణి ఊరికే వుండక
సమయానికి తగునీతి నెరిగి
సాత్విక లక్షణాలతో వున్నవాని లక్షణమే నిరీక్షణం
కదంబలింగా! /1614 [1]

కంబద (కంబాల) మారితందె(తండ్రి): చేపలుపట్టే వృత్తి చేపట్టిన ఇతని కాలం క్రి.శ.1160 "కదంబలింగ" అంకితముద్రతో 11 వచనాలు దొరికాయి. బెస్తల వ్యావహారిక పదాలు సమర్థవంతంగా ఉపయొగించుకొని ఆధ్యాత్మిక విషయాలను ప్రతిపాదించడం ఈ వచనాలలోని విశిష్టత. చెపను తెలివికి సంకేతంగా వాడుకోవటం అపూర్వంగా వుంది.

Reference:

గ్రంథ ఋణం: వచనము (శరణుల వచన సంకలనం), కన్నడమూలం: డా||యం.యం. కల్బుర్గి, తెలుగు అనువాద సంపాదకుడు: గుత్తి (జోలదరాశి) చంద్రశేఖరరెడ్డి, ప్రకాశకులు: బసవసమితి, బసవభవనం, బసవేశ్వర సర్కిల్, బెంగళూరు-560001. ఐఎస్‍బిఎన్:978-93-81457-05-4. 2012.

[1] Number indicates at the end of each Vachana is from the book "Vachanamu", ISBN:978-93-81457-05-4, Edited in Kannada by Dr. M. M. Kalaburgi, Telugu translation: G. Chandrasekhara Reddy. Pub: Basava Samiti Bangalore-2012.

సూచిక (index)
*
Previousకల కేతయ్యకన్నపు మారితండ్రిNext
*