అడపం రేచన్న

మకుటం ని:కళంక కూడలసంగమదేవ
కాయకం: తాంబూల కరండ వాహక కాయకం

భక్తుడంట! త్రివిధ మలంలో ఉంచుతాడా చిత్తాన్ని?
విరక్తుడంట! సకల వ్యాపారానికి సర్వేంద్రియ వర్గంలో,
సుచిత్తునొదలి మళ్ళీ విరక్తుడౌనా?
ఈ ఉభయ భావాన్ని నిశ్చయించుకొంటే,
కుసుమ గంధంలా, ముకుర బింబంలా,
మండే కర్పూరముల ఉనికిలా,
ని:కళంకుడు కూడల చెన్న సంగమదేవుడు తానైనాడు శరణుడు. /2180 [1]

అడపం రేచన్న: తాంబూల కరండ వాహక కాయకం చెబట్టిన ఇతడు, కల్యాణక్రాంతి సందర్భంలో శరణ పటాలంతోపాటు ఉళివిదాకా వెళ్ళాడని తెలుస్తోంది. కాలం క్రీ.శ.1160 "ని:కళంక కూడలసంగమదేవ" అంకితముద్రతో 9 వచనాలు లభించాయి. భక్తుల గుణలక్షణాలు, శరణులస్తుతి, అప్రామాణికుల దూషణ వీటి వస్తువు.

కొయ్య దేవునికి నిప్పుతో పూజలుంటాయా?
మట్టి పడవలో నిండుచేరును దాటవచ్చునా?
పిరికివాడిని నమ్మి రణరంగానికి పోవచ్చునా?
ఇట్టి గుణములను కనిపిస్తున్నా కడతేర్చి,
ప్రమాణించినా దేనికి తగును?
అలా ఉత్తి గర్విష్టుల, ఆచారభ్రష్టుల విటుల,
చర్చాగోష్ఠిని జరపేవారల, బహుయాచుకల,
బడాయి పరిహాసకుల, త్రివిధంలో సూతకమును వెదుకు
విశ్వాసఘాతకుల, అప్రమాణపాతకుల,
భక్తిని పట్టగా భక్తుడంటే,
విరక్తిని చేపట్టగ కర్తువంటే,
దీక్ష బూనగ గురువు అంటే,
తప్పు కనిపిస్తే ఎత్తి చూపిస్తాను
గుట్టులో చిత్తాన్ని విడువకుంటే,
ఇది మీకు నిశ్చయము కాదంటాను,
మరీ వీటిని వదలకపోతే
ని:కళంకుడు కూడల చెన్న సంగమదేవుణ్ణైనా ఎత్తి వేస్తాను. /2181 [1]

Reference:

గ్రంథ ఋణం: వచనము (శరణుల వచన సంకలనం), కన్నడమూలం: డా||యం.యం. కల్బుర్గి, తెలుగు అనువాద సంపాదకుడు: గుత్తి (జోలదరాశి) చంద్రశేఖరరెడ్డి, ప్రకాశకులు: బసవసమితి, బసవభవనం, బసవేశ్వర సర్కిల్, బెంగళూరు-560001. ఐఎస్‍బిఎన్:978-93-81457-05-4. 2012.

[1] Number indicates at the end of each Vachana is from the book "Vachanamu", ISBN:978-93-81457-05-4, Edited in Kannada by Dr. M. M. Kalaburgi, Telugu translation: G. Chandrasekhara Reddy. Pub: Basava Samiti Bangalore-2012.

సూచిక (index)
*
Previousఅడపం అప్పన్నగారి పుణ్యస్త్రీ లింగమ్మహావినహాళు కల్లయ్యNext
*