వేదమూర్తి సంగణ్ణ

మకుటం లలామభీమ సంగమేశ్వరలింగ

సమయం తెలిసి కొక్కొరకో అని అరిచే కోడిపుంజుకు అదెట్టి జ్ఞానం?
మధుర రసాల తావు గుర్తించి వేళ్ళే చిరు చీమకు అదెట్టి జ్ఞానం?
తను భుజించి మదిని తలచినదే తడువుగా
శిశువుకు తీప్తికలిగే తాబేటి జ్ఞానమేది
ఇలా జీవ జాలమంతా జ్ఞానమయం
తెలిసి నడిస్తే వేదవేద్యుడు
తెలిసి నడిస్తే శాస్త్ర సంబంధి
తెలిసి నడిస్తే పురాణ పుణ్యవంతుడు
తెలిసి నడిస్తే సకలాగమ భరితుడు
ఇదే పంచాక్షరికీ మూలషడక్షరులకూ తేడా
జగతికి ఆధారమెవ్వరని, అది ఏకమేవా ద్వితీయుడని తెలిసి
సోహం కోహంల నర్థము చేసికొని
తెలిసినదానిలోని నిజాన్ని వస్తువుకు ఒడలని ప్రమాణించి
మాటకూ నడతకూ ఏకత్వం కలవాడే వేదవేద్యుడు కనుమా
తానే లలామ భీమేశ్వర లింగమైన కారణంగా /2028 [1]

వేదమూర్తి సంగణ్ణ: వేదాగమనిష్ణాతుడైన ఇతని కాలం క్రీ.శ. 1160. అంకితముద్ర "లలామభీమ సంగమేశ్వరలింగ" వచనాల సంఖ్య 10. యజ్ఞ యాగాది వైదిక కర్మలను విమర్శిస్తూ, జ్ఞానసాధనా విధానాన్ని వివరిస్తాడు. గద్య లక్షణాలతో వున్న వచనాలలో అనేక సంస్కృతోక్తులను అవలీలగా చొప్పిస్తాడు. జ్ఞానం కేవలం కొందరి సొత్తుకాదు, అది అందరిదీ అన్న విషయాన్ని ఖచ్ఛితంగా స్పష్టపరుస్తాడు.

Reference:

గ్రంథ ఋణం: వచనము (శరణుల వచన సంకలనం), కన్నడమూలం: డా||యం.యం. కల్బుర్గి, తెలుగు అనువాద సంపాదకుడు: గుత్తి (జోలదరాశి) చంద్రశేఖరరెడ్డి, ప్రకాశకులు: బసవసమితి, బసవభవనం, బసవేశ్వర సర్కిల్, బెంగళూరు-560001. ఐఎస్‍బిఎన్:978-93-81457-05-4. 2012.

[1] Number indicates at the end of each Vachana is from the book "Vachanamu", ISBN:978-93-81457-05-4, Edited in Kannada by Dr. M. M. Kalaburgi, Telugu translation: G. Chandrasekhara Reddy. Pub: Basava Samiti Bangalore-2012.

సూచిక (index)
*
Previousవీరగొల్లాళుడువైద్యసంగన్నNext
*