వైద్యసంగన్న

మకుటం మరుళ శంకర ప్రియ సిద్ధరామేశ్వర
కాయకం: వైద్య వృత్తి

భక్తునికొకటే వాక్యం బ్రదుకు కొకటే ఫలం
విరుక్తుడు వదలిన దానిని పట్టినప్పుడు మళ్ళీ తాకితే కుక్క చచ్చిన దుర్గంధం
అలాగే సత్క్రియలో నడచేవాడు తన నిత్య నేమములు తప్పి
చెడు నడతలకులోనై, మళ్ళీ సొమ్ములు సమర్పించి
భక్తుల, స్వాముల వద్ద దోష పరిహారం చేసుకొన్నానని వచ్చే
మట్టి పెళ్ళల్లాంటి మూర్ఖుల చూడగానే
మరుళ శంకరప్రియ సిద్ధరామేశ్వర
లింగమైనా కూడ ఒప్పుకోలేను /2029 [1]

వైద్యసంగన్న: వైద్య వృత్తిని కాయకంగా స్వీకరించిన, సంగన్న శరణుడయ్యాక ఉత్తమ వచనాలు రచించాడు, కాలం 1160, "మరుళ శంకర ప్రియ సిద్ధరామేశ్వర" అన్న మకుటంతో వున్న ఇతని 21 వచనాలు లభించినాయి. వైద్యానికి చెందిన పదజాలంతోటి తత్వబోధన ప్రధానగుణం. ఇక్కడ తెలుపబడిన నాడుల వివరాలు, వ్యాధుల లక్షణాలు ఔషధరీతులు, ఈతని వైద్యశాస్త్ర పరిణితినీ, వాటి కాయన జతకలిపే తాత్విక పరవేషాన్ని ఏకకాలంలో ప్రకటిస్తాయి.

Reference:

గ్రంథ ఋణం: వచనము (శరణుల వచన సంకలనం), కన్నడమూలం: డా||యం.యం. కల్బుర్గి, తెలుగు అనువాద సంపాదకుడు: గుత్తి (జోలదరాశి) చంద్రశేఖరరెడ్డి, ప్రకాశకులు: బసవసమితి, బసవభవనం, బసవేశ్వర సర్కిల్, బెంగళూరు-560001. ఐఎస్‍బిఎన్:978-93-81457-05-4. 2012.

[1] Number indicates at the end of each Vachana is from the book "Vachanamu", ISBN:978-93-81457-05-4, Edited in Kannada by Dr. M. M. Kalaburgi, Telugu translation: G. Chandrasekhara Reddy. Pub: Basava Samiti Bangalore-2012.

సూచిక (index)
*
Previousవేదమూర్తి సంగణ్ణహుంజిన కాళగద (కోడిపోరు) దాసయ్యNext
*