ఉరిలింగ దేవుడు

మకుటం ఉరిలింగదేవా
కాయకం: విద్వాంసుడు

ఉరిలింగదేవుడు
అంతరంగంలో ఆవరించి
బాహ్యాంగా కనిపిస్తావు
కంటి కొలుకుల్లొ రూపమై
మనసు మొనలో కనిపిస్తావు
నా బ్రహ్మ రంధ్రంలో కనబడే పరంజ్యోతి
నువ్వేనయ్యా ఉరిలింగదేవా! / 1532 [1]

ఉరిలింగ దేవుడు: ఈయన శరణసతి-లింగపతి భావనామయుడైన వచనకారుడు. "అవసె కంధార" అనేది ఈయన వూరు. కాలం క్రి.శ.1160. పులిగెరె మహాలింగ దేవుని గురు పరంపరకు చెందిన శివలెంక మంచెనగారి శిష్యుడు. ఇతని లింగనిష్ఠను పరిక్షంచాలని ప్రతికూలురు ఈయన కూర్చొన్న గుడిసెకు నిప్పు పెడతారు. ఇతడు చలింపక ఇష్టలింగ పూజలో మైమరచి మహిమ చూపుతాడు. విద్వాంసుడైన దళిత వచనకారుడు ఉరిలింగ పెద్ది ఈయన శిష్యడు వీరిద్దరూ తెలుగువాళ్లు.

ప్రియుని రూపం నా కళ్ళల్లో నిండింది,
ప్రియుని మాటలు నా చెవులు నిండాయి,
ప్రియుని సుగంధం నా నాసిక నిండింది,
ప్రియుని చుంబనంతో నా జిహ్వ నిండింది,
ప్రియుని ఆలింగనంతో అంతరంగ బహిరంగాలల్లో,
ప్రియుని ప్రేమ, నా మనసులో నిండింది
కూడి సుఖినైతి ఉరిలింగ దేవునితో! /1539 [1]

తన పేరునే అంకితముద్రగా చేసికొని ఈయన రచించిన 48 వచనాలు లభించాయి. అన్ని లింగ వికళావస్థను ప్రకటిస్తాయి. సరళమైన భాష, మధురమైన భావలహరి, ఆత్మియత ద్యోతకమయ్యే శైలి ఈ వచనాలను విశిష్టంగా నిలిపాయి.

Reference:

గ్రంథ ఋణం: వచనము (శరణుల వచన సంకలనం), కన్నడమూలం: డా||యం.యం. కల్బుర్గి, తెలుగు అనువాద సంపాదకుడు: గుత్తి (జోలదరాశి) చంద్రశేఖరరెడ్డి, ప్రకాశకులు: బసవసమితి, బసవభవనం, బసవేశ్వర సర్కిల్, బెంగళూరు-560001. ఐఎస్‍బిఎన్:978-93-81457-05-4. 2012.

[1] Number indicates at the end of each Vachana is from the book "Vachanamu", ISBN:978-93-81457-05-4, Edited in Kannada by Dr. M. M. Kalaburgi, Telugu translation: G. Chandrasekhara Reddy. Pub: Basava Samiti Bangalore-2012.

సూచిక (index)
*
Previousఉప్పరగుడి సోమిదేవయ్యఉరిలింగ పెద్దిNext
*