ఉరిలింగ పెద్దిగారి పుణ్యస్త్రీ కాళమ్మ

మకుటం ఉరలింగపెద్ది గారి రాజ (ఉరిలింగపెద్దిరేడు)

కృత్య కాయకం చేయనివారు భక్తులుకాదు
సత్యం శుద్ధం కానిది కాయకం కాదు
ఆశ అనేది భవ బీజం
నిరాశ అనేది నిత్యముక్తి
ఉరిలింగ పెద్దిరేనిలో సరికాదు కనవమ్మా? - ఉరలింగపెద్దిగారి పుణ్యస్త్రీ కాళవ్వె/1298 [1]

ఊకతో వేసిన మంటలా మండేవాడు భక్తుడా?
అసత్యమాడి తెచ్చి చేసేవాడు భక్తుడా?
భక్తుల కులాన్నెత్తి నిందించేవాడు భక్తుడా?
నిందయా శివభక్తానాం కోటి జన్మని సూకర:
సప్తజన్మని భవేత్ కుష్టీ దాసీ గర్భేషు జాయతే|
అన్నట్లుగా, తన ప్రాణం మీద కొచ్చినారానీ, వీళ్ళను వదిలేయాలి
వదలకుంటే ఉరిలింగపెద్దిరేడు ఒప్పుకోడమ్మా /1299 [1]

ఉరిలింగ పెద్దిగారి పుణ్యస్త్రీ కాళమ్మ: దళిత వచనకారుడైన ఉరిలింగపెద్దన్న భార్యగా తప్ప అమె గురించిన మరేమి వివరాలు జీవన వీశేషాలు దొరకడం లేదు. కాలం క్రి.శ.1160. ఇప్పటికీమె 12 వచనాలు దొరికాయి. "ఉరలింగపెద్ది గారి రాజ" అన్నది వాటి అంకితముద్ర. భక్తుని లక్షణం, వ్రతాచరణ మహత్త్వం, ప్రసాదమహిమ, కాయకనిష్ఠ, కులజాతులపై నిష్ఠురమైన విశ్లేషణ, ఈమె వచనాల్లో ప్రస్తావితమైన ముఖ్యాంశాలు.

వ్రతమనేది నాయక రత్నం
వ్రత అనేది పులుకడిగిన ముత్యం
వ్రత అనేది జీవనకళ
వ్రత అనేది సమాధానం
వ్రతాన్ని తప్పితే ఉరిలింగ పెద్దిరేడు ఒప్పుకోడమ్మా! /1301 [1]

Reference:

గ్రంథ ఋణం: వచనము (శరణుల వచన సంకలనం), కన్నడమూలం: డా||యం.యం. కల్బుర్గి, తెలుగు అనువాద సంపాదకుడు: గుత్తి (జోలదరాశి) చంద్రశేఖరరెడ్డి, ప్రకాశకులు: బసవసమితి, బసవభవనం, బసవేశ్వర సర్కిల్, బెంగళూరు-560001. ఐఎస్‍బిఎన్:978-93-81457-05-4. 2012.

[1] Number indicates at the end of each Vachana is from the book "Vachanamu", ISBN:978-93-81457-05-4, Edited in Kannada by Dr. M. M. Kalaburgi, Telugu translation: G. Chandrasekhara Reddy. Pub: Basava Samiti Bangalore-2012.

సూచిక (index)
*
Previousఆయ్దక్కి (పరిగబియ్యం) లక్కమ్మడక్కా బొమ్మన్నNext
*