ఉప్పరగుడి సోమిదేవయ్య

మకుటం గారారుడేశ్వరలింగా

తానే దేవుడయ్యాక
పూజలందే వారి వద్దకు మాటిమాటికీ ఏటిగట్లకు రావడమేందుకు?
తాను పరమ నిర్వాణంలో తిరిగి
మాటాడే వారిని కూడేవారిని
కొంత సంభ్రమంతో, పలికేవారితో కూడి
తలుపు, చావడి యింట్లో
నిలు, రా పో అనిపించుకోవడం ఎందుకు?
వారెక్కడ కనిపిస్తే, అక్కడనే చూచి
వారు సల్లీలలు చేయుటం విని
అక్కడే పరమానందంలో సుఖియైన మహాత్మునికి
అక్కడ ఇక్కడ అనే భ్రమలు లేవు
గారుడేశ్వర లింగాన్ని గ్రహించిన శరణునికి! /1530 [1]

ఉప్పరగుడి సోమిదేవయ్య: కాలం క్రి.శ.1160. "గారారుడేశ్వరలింగా" అంకితంగా 11 వచనాలు దొరికాయి. కాయ-ఆత్మల సంబంధం, ప్రసాద మహాత్మం, క్రియా-జ్ఞాన సామరస్యం మొదలైనవాటి వివేచన వీటిలో అభివ్యక్తాలయ్యాయి.

పాములో విషం ఉందంటే
సర్వాంగాలో విషం తప్పకుండా ఉంటుందా?
విషమున్న స్థలం ఒక్కటే కదా!
పృథ్విలో నిధి దాగి వుందంటే
అక్కడక్కడా అన్ని స్థలాల్లో దాగి వుంటుందా?
శరణకులంలో పరవస్తువు పరిపూర్ణమైనదంటే
దర్శన పాషండుల్లో పరవస్తు పరిపూర్ణుడై వుంటాడా?
ఉంటాడు - సత్య సమ్మక్తులలోనే కాకుండా, పరమ విరక్తునిలోనే కాకుండా,
విషమున్న నోటిని మూసి ఊంచడం
నేలలో వున్న నిధానము నెరిగి త్రవ్వటం
దాగి ఉన్న పరవస్తువును గుర్తించి పూజించడం
ఇలా ఈ ఆశకు, ఆశల సముహానికి త్రివిధ మలాలు
యశస్సుకై భూతహిత ప్రదర్శన
ఎరిగిన వారితో ఎడబాటు లేని కలయిక,
ఈ ప్రపంచంలో జ్ఞానవంతుని ఆనందం
ఇటువంటివి ప్రపంచంలో తెలిసి చేసే వారి ప్రమోదాలు,
గారుడేశ్వరలింగం అద్వితీయమౌ కలయిక /1531 [1]

Reference:

గ్రంథ ఋణం: వచనము (శరణుల వచన సంకలనం), కన్నడమూలం: డా||యం.యం. కల్బుర్గి, తెలుగు అనువాద సంపాదకుడు: గుత్తి (జోలదరాశి) చంద్రశేఖరరెడ్డి, ప్రకాశకులు: బసవసమితి, బసవభవనం, బసవేశ్వర సర్కిల్, బెంగళూరు-560001. ఐఎస్‍బిఎన్:978-93-81457-05-4. 2012.

[1] Number indicates at the end of each Vachana is from the book "Vachanamu", ISBN:978-93-81457-05-4, Edited in Kannada by Dr. M. M. Kalaburgi, Telugu translation: G. Chandrasekhara Reddy. Pub: Basava Samiti Bangalore-2012.

సూచిక (index)
*
Previousఉళియుమేశ్వర చిక్కణ్ణఉరిలింగ దేవుడుNext
*