ఉగ్ఘడించే/ఉగ్ఘడింపుల గబ్బి దేవయ్య

మకుటం కూడల సంగమ దేవునిలో బసవన్న సాక్షిగా
కాయకం: "మహామనె"గా పిలువబడే స్వగృహానికి రక్షకుడు (కావలివాడు)

జ్ఞానమా రా, మాయా, వెళ్ళు అని పంపిస్తున్నాను
తెలివీ రా, అజ్ఞానం వెళ్ళు అని పంపిస్తున్నాను
ని:కల రా, సకల వెళ్ళు అని పంపిస్తున్నాను
నిష్ప్రపంచం రా, ప్రపంచం వెళ్ళు అని పంపిస్తున్నాను
కూడల సంగమ దేవునిలో బసవన్న నెరిగిన వారిని లోనికిపంపి
తెలియనివారిని బయటనే ఆపుతున్నాను /1528 [1]

ఉగ్ఘడించే గబ్బి దేవయ్య: బసవన్నగారి "మహామనె"గా పిలువబడే స్వగృహానికి వాకిలి వాడుగు కాయకం చేపట్టిన ఈతని కాలం క్రి.శ.1160. "కూడల సంగమ దేవునిలో బసవన్న సాక్షిగా" అన్న అంకితముద్రతో వ్రాయబడిన పది వచనాలు దొరికాయి. తన వృత్తి పరిభాషను వాడుకొని చాల సరసంగానూ-సరళంగానూ రచించిన విటిలో హాస్యప్రజ్ఞ, కాయకనిష్ఠ, బసవభక్తి చక్కగా ప్రకటమైనాయి.

భావ భ్రమలో జీవించేవారు రాకండి
జ్ఞాన హీనులు త్వరగా వెళ్ళిపోండి
త్రివిధ మలాలకు గొడవ పడేవారు దూరంగా ఊండండి
నిరంతరం స్వయానుభావులు రండి
పరబ్రహ్మ స్వరూపలు రండి
ఏకలింగ నిష్ఠాపరులు, దృఢవంతులు రండి
సన్మార్గులు, సత్క్రియావంతులు రండి
అని నాకు కాయకం ఏర్పరిచాడు
కూడల సంగమదేవునిలో బసవన్న. /1529 [1]

Reference:

గ్రంథ ఋణం: వచనము (శరణుల వచన సంకలనం), కన్నడమూలం: డా||యం.యం. కల్బుర్గి, తెలుగు అనువాద సంపాదకుడు: గుత్తి (జోలదరాశి) చంద్రశేఖరరెడ్డి, ప్రకాశకులు: బసవసమితి, బసవభవనం, బసవేశ్వర సర్కిల్, బెంగళూరు-560001. ఐఎస్‍బిఎన్:978-93-81457-05-4. 2012.

[1] Number indicates at the end of each Vachana is from the book "Vachanamu", ISBN:978-93-81457-05-4, Edited in Kannada by Dr. M. M. Kalaburgi, Telugu translation: G. Chandrasekhara Reddy. Pub: Basava Samiti Bangalore-2012.

సూచిక (index)
*
Previousఒక్కలిగ ముద్దణ్ణ(కాపు ముద్దన్న)ఉళియుమేశ్వర చిక్కణ్ణNext
*