తురుగాహి (పశువుల కాపరి) రామన్న

మకుటం గోపతినాథ విశ్వేశ్వరలింగ
కాయకం: గోపాలకడు

కర్రతో పలువన్నెల గోవులను కదలక ఆపినట్టు
ఏకచిత్తుడవై సర్వవికారాలను కట్టి పెట్టి
ఇంద్రియాల ఇచ్ఛలో త్రివిధాలను పట్టుకున్నవారి సందులో దూరక
వస్తువు అంగంలోనే తన అంగం తల్లీనమై ఉండడమే
గోపతినాథ విశ్వేశ్వరలింగుని తెల్సుకోవటానికి దారి! /1790 [1]

తురుగాహి (పశువుల కాపరి) రామన్న: శరణుల యింటి గొవులను కాచే కాయకం చేకొన్న ఇతని కాలం క్రి.శ.1160 గోపతినాథ విశ్వేశ్వరలింగ అంకితముద్రతో రచించిన 46 వచనాలు లభ్యమైనాయి. తన వృత్తి వలయం ద్వారా పొందిన అనుభవాన్ని, ఆధ్యాత్మికనుభవం జొడించి, వివరించిన రీతి అత్యంత అర్థవంతంగా వుంది కొన్ని వెడగు (మార్మిక) వచనాల్లో తాత్విక వివేచన వుంది. కల్యాణ క్రాంతి పిదప బసవన్న, చెన్న బసవన్న, ప్రభుదేవుడు అక్కమహాదేవి మరియు ఇతర శరణుల ఎక్కడెక్కడికి వెళ్ళి ఐక్యమయ్యారు తెలిపె రామన్న గారి వచనం చారిత్రికంగా అత్యంత విలువైనది.

Reference:

గ్రంథ ఋణం: వచనము (శరణుల వచన సంకలనం), కన్నడమూలం: డా||యం.యం. కల్బుర్గి, తెలుగు అనువాద సంపాదకుడు: గుత్తి (జోలదరాశి) చంద్రశేఖరరెడ్డి, ప్రకాశకులు: బసవసమితి, బసవభవనం, బసవేశ్వర సర్కిల్, బెంగళూరు-560001. ఐఎస్‍బిఎన్:978-93-81457-05-4. 2012.

[1] Number indicates at the end of each Vachana is from the book "Vachanamu", ISBN:978-93-81457-05-4, Edited in Kannada by Dr. M. M. Kalaburgi, Telugu translation: G. Chandrasekhara Reddy. Pub: Basava Samiti Bangalore-2012.

సూచిక (index)
*
Previousతలారి కామిదేవయ్యఅక్కనాగలాంబికNext
*