తెలుగేశ మసనయ్య

మకుటం తెలుగేశ్వరా
కాయకం: ఆవులకాపరి

కామసన్నిభుడై తాను అందగాడైనచో
కామినీ జనులందరూ మెచ్చుకోవాలి
దానగుణశీలియై పిలిచి పెడుతుంటే
యాచకజనులందరూ మెచ్చుకోవాలి
వీరుడైతే వైరులు మెచ్చుకోవాలి
దుష్టడైతే తనను తాను మెచ్చుకుంటాడు
నా దేవుడైన తెలుగేశ్వరుడి భక్తుడైన యెడల
దేవుడూ మెచ్చుకుని జగమూ మెచ్చుకుంటుంది! /1791 [1]

ఆవులకాపరి కాయకస్తుడైన ఇతని కాలం క్రీ.శ.1160. ఈ పేరులోని తెలుగేశపదం తెలుగుదేశాన్ని సూచించక తెలకలు స్థాపించిని తెల్లిగీశ్వర లింగాన్ని గూర్చిన దైవుండవచ్చనన్న ఒక వాదం వుంది. గానుగవారిని తెలగజాతిగా ఆంధ్రభూమిలోనే పిలుస్తారు గనుక ఇతను తెలుగువాడేమొననే మరో వాదం ఉంది. తెలుగేశ్వర అన్న ఇతని ముద్ర దీన్నే బలపరుస్తోంది. 7 వచనాలు దొరికాయి. గోపాలకుని అంటే గొల్లవాని వేషభూషణాలు, ఆతడూదే పిల్లన క్రోవి వర్ణన కళ్ళకు కట్టినట్లుంది. శరణుల మహిమాతి శయాలను వివరించే సందర్భాల్లో సౌందర్య విలసితంగా వున్నాయి. కల్పనలు సరికొత్తగా కనిపించి అచ్చెరువు గొలపుతున్నాయి.

గురు కరుణ పోందటనికి గుర్తు ఏదంటే
అంగం పై లింగం వెలసి వుండాలి
అంగం పై లింగం సాయతం లేకుండానే
ఉట్టినే గురుకరుణ కల్గిందనంటే అదెట్లా?
లింగవిహీనుడయినపుడు గురుకరుణ కల్గుతుందా?
ఆ మాట వినలేం
కాబట్టి, లింగధారణముండడమే సదాచారం
లేకపోతే అనాచారమంటానయ్యా, తెలుగేశ్వరా! /1792 [1]

Reference:

గ్రంథ ఋణం: వచనము (శరణుల వచన సంకలనం), కన్నడమూలం: డా||యం.యం. కల్బుర్గి, తెలుగు అనువాద సంపాదకుడు: గుత్తి (జోలదరాశి) చంద్రశేఖరరెడ్డి, ప్రకాశకులు: బసవసమితి, బసవభవనం, బసవేశ్వర సర్కిల్, బెంగళూరు-560001. ఐఎస్‍బిఎన్:978-93-81457-05-4. 2012.

[1] Number indicates at the end of each Vachana is from the book "Vachanamu", ISBN:978-93-81457-05-4, Edited in Kannada by Dr. M. M. Kalaburgi, Telugu translation: G. Chandrasekhara Reddy. Pub: Basava Samiti Bangalore-2012.

సూచిక (index)
*
Previousతోంటద సిద్ధలింగ శివయోగిసిద్ధ బుద్ధయ్యగారి పుణ్యస్త్రీ కాళమ్మNext
*