స్వతంత్ర సిద్ధలింగేశ్వరుడు

మకుటం నిజగురు స్వతంత్ర సిద్ధలింగేశ్వర

అంధుని ముందర బహుభంగుల నృత్యము చేసివాఏమి?
గాంచి స్పందించునా అయ్యా
చెవిటికి సంగీత సాహిత్యములు వినిపింపనేమి?
విని, గ్రహించి స్పందించు నా అయ్యా
జ్ఞానానుభావము, లేనివారు ఏమి చదివి, ఏమివిన్నానేమి
నిజగురు స్వతంత్ర సిద్ధేశ్వరుని నెరగని వారి విద్య, వినుకడ
బధిరాంధకుల వినుకడ, దర్శనంలా వుంటుంది /2384 [1]

స్వతంత్ర సిద్ధలింగేశ్వరుడు: తోంటద సిద్ధలింగయోగుల శిష్యపరంపరకు చెందిన మరొక వచనకారుడు. కాలం క్రీ.శ. 16వ శతాబ్ధి ఉత్తరార్థం స్వస్థలం మండ్య జిల్లా కృష్ణరాజపేట తాలూకాలోని కాపనహ(ప)ళ్ళి, అక్కడి చేరువలో వున్న గజరాజుగిరి ఇతని శివయోగ సాధనాస్థలం. అక్కడనే ఐక్యం చెందాడు. ఇప్పటికి ఇతనివి 430 వచనాలు దొరికాయి. "నిజగురు స్వతంత్ర సిద్ధలింగేశ్వర" అనేది అంకితముద్ర. "జంగమ రగళె", "ముక్త్యాంగనా కఠమాలె" అన్న కృతులనూ రచించినవాడు. ఆరు స్థలాల్లో పరచుకోబడిన ఇతని వచనాల్లో షట్‍స్థల తత్వ నిరూపణ ముఖ్యవస్తువు. సాంప్రదాయ విధానంలో సక్రమంగా తత్వ ప్రతిపాదన చేశాడు.

పాములవాడు పాములనాడించే టప్పుడు తనను జాగ్రత్తగా
కాచుకొంటూ పాముల నాడించినట్లు
ఏమాట మాట్లాడినా ఆచితూచి మాట్లాడాలి
అదెలాగంటే
తన వచనమే తనకు వ్యతిరిక్తం కావచ్చును గనుక
అన్యుల నుండి వచ్చిందనరాదు
మలిగినా వెలిగినా తన వచనంలోనే వుంది
నిజగురు స్వతంత్ర సిద్ధలింగేశ్వరా పగా-పగా
తన వచనమే తప్ప వేరుకాదు /2417 [1]

Reference:

గ్రంథ ఋణం: వచనము (శరణుల వచన సంకలనం), కన్నడమూలం: డా||యం.యం. కల్బుర్గి, తెలుగు అనువాద సంపాదకుడు: గుత్తి (జోలదరాశి) చంద్రశేఖరరెడ్డి, ప్రకాశకులు: బసవసమితి, బసవభవనం, బసవేశ్వర సర్కిల్, బెంగళూరు-560001. ఐఎస్‍బిఎన్:978-93-81457-05-4. 2012.

[1] Number indicates at the end of each Vachana is from the book "Vachanamu", ISBN:978-93-81457-05-4, Edited in Kannada by Dr. M. M. Kalaburgi, Telugu translation: G. Chandrasekhara Reddy. Pub: Basava Samiti Bangalore-2012.

సూచిక (index)
*
Previousహావినహాళు కల్లయ్యహేమగల్ల హంపనNext
*