శరణ శరణెయలు

అంగసోంకు లింగ తందె (తండ్రి) అంబిగర చౌడయ్య అక్కనాగలాంబిక
అక్కమ్మ అక్కమహాదేవి అగ్ఘవణి హంపయ్య (అర్ఘ్యం)
అగ్ఘవణి హొన్నయ్య (అర్ఘ్యం) అజగన్న(ణ్ణ) అడపం అప్పన్న
అడపం అప్పన్నగారి పుణ్యస్త్రీ లింగమ్మ అడపం రేచన్న అనామిక నాచయ్య
అప్పిదేవయ్య అమరగుండం మల్లికార్జునుడు అముగే దేవయ్య
అముగె రాయమ్మ అరివిన మారితందె (తెలివైన మారితండ్రి) అల్లమ ప్రభు
అవరసరం రేకన్న ఆదయ్య ఆనందయ్య
ఆయ్దక్కి (పరిగబియ్యం) మారయ్య ఆయ్దక్కి (పరిగబియ్యం) లక్కమ్మ ఉగ్ఘడించే/ఉగ్ఘడింపుల గబ్బి దేవయ్య
ఉప్పరగుడి సోమిదేవయ్య ఉరిలింగ దేవుడు ఉరిలింగ పెద్ది
ఉరిలింగ పెద్దిగారి పుణ్యస్త్రీ కాళమ్మ ఉళియుమేశ్వర చిక్కణ్ణ ఎచ్చరిక కాయకపు ముక్తి నాథయ్య
ఎడెమఠ నాగిదేవయ్య గారి పుణ్యస్త్రీ మసణమ్మ ఎలెగార (ఆకుల) కామణ్ణ ఏకాంతరామి తందె
ఏలేశ్వర కేతయ్య ఒక్కలిగ ముద్దణ్ణ(కాపు ముద్దన్న) కొండెకిడి మంచెనగారి పుణ్యస్త్రీ లక్ష్మమ్మ
కంబద (కంబాల) మారితందె(తండ్రి) కాట కోటయ్యగారి పుణ్యస్త్రీ రేచమ్మ కాడ సిద్దేశ్వర
కదిర రెమ్మవ్వ కన్నడి కాయకపు (మంగలి) రెవమ్మ కన్నపు మారితండ్రి
కిన్నెర బ్రహ్మయ్య కరస్థల మల్లికార్జున దేవుడు కరుళ (పేగుల) కేతయ్య
కల కేతయ్య కోల శాంతయ్య కాలికణ్ణి (కాలకంటి ) కామమ్మ
కీలారం భిమన్న కుష్టగి కరబసవేశ్వరుడు కూగిన(కూతల)మారయ్య
గొగ్గవ్వె గజేశ మసణయ్య గజేశ మసణయ్యగారి పుణ్యస్త్రీ మసణమ్మ
గోరక్షుడు గావుది మాచయ్య గుండయ్యగారి పుణ్యస్త్రీ కేతలదేవి
గుప్త మంచన్న గురుపురద మల్లయ్య ఘట్టివాళయ్య
చందిమరసు చెన్నబసవన్న జగళగంటి (జగడాల) కామయ్య
జేడర(సాలె) దాసిమయ్య జోదర(జోదుల) మాయణ్ణ డక్కా బొమ్మన్న
డోహర (డొక్కల) కక్కయ్య తోంటద సిద్ధలింగ శివయోగి తలారి కామిదేవయ్య
తెలుగేశ మసనయ్య దంపుడుల సోమమ్మ దేశికేంద్ర సంగన బసవయ్య
దశగణ సింగిదేవుడు దసరయ్య దసరయ్య గారి పుణ్యస్త్రీ వీరమ్మ
దాసోహం సంగణ్ణ దుగ్గళె (దుగ్గల) నగెయమారి తందె (నవ్వుల మారి తండ్రి)
నిజ గుణయోగి నిరాలంబ ప్రభుదేవుడు నీలగంగాబికె
నివృత్తి సంగయ్య నులియ (నులకల) చందయ్య పరంజ్యోతి
ప్రసాది భోగణ్ణ ప్రసాది లెంకబంకన్న పశువుల కాపరి రామన్న
పురం నాగన్న బొంతాదేవి బొక్కసం చిక్కణ్ణ
బాచి కాయకం బసవన్న బాచికాయకపు బసవన్నగారి పుణ్యస్త్రీ కాళమ్మ బత్తలేశ్వరుని పుణ్యస్త్రీ గుడ్డవ్వ
బిబ్బి బాచయ్య బాల సంగన్న బాలబొమ్మన్న
బాలసంగయ్యా బళ్ళేశమల్లయ్య బసవలింగదేవుడు
బహురూపి చౌడయ్య బాహూర బొమ్మణ్ణ భోగణ్ణ
మంగలి అమ్మిదేవయ్య మడివాల మాచిదేవుని సమయాచారపు మల్లికార్జునుడు మడివాళ మాచిదేవుడు
మడివాళప్ప మాదార (మాదిగ) చెన్నయ్య మాదార (మాదిగ) ధూళయ్య
మేదర కేతయ్య మైదున (మరిది) రామయ్య మధువయ్య
మనసంద మారితందె (తండ్రి) మనుముని గుమ్మట దేవుడు మెరెమిండయ్య
మారయ్యగారి పుణ్యస్త్రీ గంగమ్మ మారేశ్వరొడెయ(డు) మరుళశంకరదేవుడు
మల్లికార్జున పండితారాధ్యుడు మోళిగె (కర్రల) మారయ్య మోళిగె మహాదేవి
మళుబావి సోమణ్ణ మహశివయోగి సిద్ధరామేశ్వర ముక్తాయక్క
ముమ్మడి కార్యేంద్ర రాయసం మంచన్న రాయసం మంచన్నగారి పుణ్యస్త్రీ రాయమ్మ
రేవణ సిద్ధయ్యగారి పుణ్యస్త్రీ రేకమ్మ లద్దె సోమయ్య వచనభండారి శాంతరసు
వేదమూర్తి సంగణ్ణ వైద్యసంగన్న వీరగొల్లాళుడు
శంకరదాసిమయ్య శరణ శరణెయలు పెర్ల జాబితా శివనాగమయ్య
శివలెంక మంచన్న షణ్ముఖస్వామి సంగమేశ్వర అప్పణ్ణ
సకలేశ మాదిరాజు సగరద బొమ్మణ్ణ సొడ్డళ బాచరసు
సత్తిగె (గొడుగుల) కాయకపు మారయ్య సత్యక్క సిద్ధ బుద్ధయ్యగారి పుణ్యస్త్రీ కాళమ్మ
సిద్ధాంతి వీరసంగయ్య స్వతంత్ర సిద్ధలింగేశ్వరుడు సుంక(ద) బంకణ్ణ
సూళె (లంజ) సంకమ్మ హెండద (సారాయి)మారయ్య హోడెహుల్ల బంకణ్ణ
హేమగల్ల హంపన హావినహాళు కల్లయ్య హుంజిన కాళగద (కోడిపోరు) దాసయ్య
*

శరణ శరణెయలు పెర్ల జాబితా

courtesy: కల్యాణ కిరణ సెప్టెంబర్ 2008

శూన్యపీఠాధీశ అల్లమప్రభుదేవ ప్రసాది లెంక బంకణ్ణ కురుగోడద రాచమల్లయ్య పాదాలకె
చిన్మయజ్ఞాని చన్నబసవణ్ణ బహురూపి చౌడయ్య గండుగత్తియ నాచయ్య పాండ్యనాయక
లింగాంగయోగి సిద్దరామ బళ్ళెೇశ మల్లయ్య చిక్కణారాద్య పోతిదేవ
అక్కమహాదేవి బాచి కాయకద బసవప్ప శ్వేతయ్య పేది దేవయ్య
వీర గణాచారి మడివాళ మాచిదేవ బాలబొమ్మణ్ణ సకల దేవయ్య పొన్నబ్రహ్మయ్య
క్రాంతి గంగోత్రి అక్కనాగలాంబికాతాయి వచనకార బాల సంగణ్ణ సన్యాసి మాచణ్ణ పరారె దేవయ్య
దాసోహ మూర్తి నీలాంబికాతాయు బాహూర బొమ్మణ్ణ శిరివారద బంకిదేవ బడవర బ్రహ్మయ్య
హుతాత్మచేతన హరళయ్య బిబ్బి బాచయ్య సగరద నాచయ్య బలగర మాచయ్య
ధీర శరణె కల్యాణమ్మతాయి బొక్కసద చిక్కణ్ణ్ణ సాత్విక సంగయ్య బసవరాజయ్య
ధీర శరణ మధువరస భరితార్పణద చెన్నబసవణ్ణ సాహిత్య బ్రహ్మయ్య బిసినెలేసద దేవణ్ణ
ధీర శరణ శీలవంతయ్య భికారి భీమయ్య సింగీ బొప్పయ్య బాచరాజ
ధీర శరణె లావణ్యవతి కెంభావి భోగణ్ణ సింగయ్య బాచయ్య
పరమ ప్రసాది డోహార కక్కయ్య మనసంద మారితందె సిద్ధబుద్దయ్య బిజ్జయ్య
తత్వనిష్ఠురి అంబిగర చౌడయ్య మనుముని గుమ్మటదేవ సుంకద సోమయ్య బీరయ్య
రాజయోగి మోళి మారయ్య కందహారద మరుళు శంకరదేవ సెబ్బణ్ణ బుడ్డ బ్రహ్మయ్య
ఆదర్శసతి మోళి మహాదేవమ్మతాయి మలహర కయకద చిక్కదేవయ్య శెట్టయ బెట్టద దేవరసయ్య
అంగసోంకిన లింగ తందె మహాదేవిరయ్య శెట్టటిమయ్య బైతలె మారిదేవయ్య
అణతియ చందయ్య మళుబావియ సోమణ్ణ దోమరాజ బొమ్మిశెట్టి
అగ్ఘవణియ హంపయ్య మాదార చెన్నయ్య హసియ మసకద బాసరదేవయ్య
హడపద అప్పణ్ణ మరుళ శంకరదేవ హందయ్య మహాకాళయ్య
నిజలింగయోగి అజగణ్ణ తందెగళి చోళవ్వె శరణె హటకేశిర మల్లయ్య మహాబలదేవ
అనామిక నాచయ్య గురుకులద మల్లయ్య హూవిన బాచయ్య మాదిరాజయ్య
అప్పిదేవయ్య మాదార ధూళయ్య క్షేత్రనాథ మాయిదేవ
అమరగుండద మల్లికార్జున తందె మారుడుయ నాచయ్య శివకరయ్య మిండ సంఘయ్య
స్వాభిమానద నిధి అముగిదేవయ్య మారేశ్వరోడెయ నందీశ ముద్దయ్య
అరివిన మారితందె మెరెమిండయ్య నందీకేశ్వర ముష్కి చౌడయ్య
అబసరద రేకణ్ణ మేదార కేతయ్య తండేశ మారయ్య ముండ బ్రహ్మయ్య
సౌరాష్ట్రద ఆదయ్య మైదున రామయ్య తిప్పయ్య మూగ సంగయ్య
ఆనందయ్య రక్కసబొమ్మ తందె బెట్టంబలేశ్వర మూల ప్రణమిదేవ
ఆయ్దక్కి మారయ్య రాయసద మంచణ్ణ తరనళ్ళి బాచరస మేధావి ఉద్రుక
నిస్వార్థ సతి ఆయ్దక్కి లక్కమ్మ శరణె రేచద బంకణ్ణ దాసోహద సంకణ్ణ మేలయ్య
ఉగ్ఘడిసువ గబ్బిదేవయ్య లద్దెయ సోమయ్య మళెయ రాజ మోళి సంగయ్య
ఉప్పరగుడియ సోమిదేవయ్య వచన భండారి శాంతరస ధనసెట్టి మౌక్తిక సంగయ్య
మహాజ్ఞాని ఉరిలింగదేవ వరద సంకణ్ణ ధూపద మాచయ్య రత్నద రాచయ్య
చిన్మయ శరణ ఉరిలింగపెద్ది గురువి వీర గొల్లాళ వీరభద్రయ్య రాచమల్లయ్య
ఉళియుమేశ్వర చిక్కణ్ణ వీర శంకరదాసయ్య పడిహారి ఉత్తణ్ణ రాచార్ద దేవయ్య
ఎచ్చరికె కాయకద ముక్తినాథయ్య వేదమూర్తి సంగణ్ణ ప్రసాదద భీమయ్య రామదేవయ్య
ఎలెగార కామణ్ణ వైద్య సంగణ్ణ బాగుళియ కేశవరాజ రామేశహణి
ఏకాంతద రామయ్య శంకర దాసిమయ్య బాణసిగ భీమయ్య రుద్రియణ్ణ
ఏలేశ్వరద కేతయ్య కంబళినాగిదేవ బెడగిన సుందరయ్య లింగ సత్యర్ణణ
ఒక్కలిగ ముద్దణ్ణ శివనాగమయ్య బాల బొమ్మయ్య లెంక మంచణ్ణ
కళింగదేశద సుజానిదేవ సంగమేశ్వరద అప్పణ్ణ మాదర దొడర్డయ్య వత్తేశ సోమయ్య
లమాణి నయక నన్నయ్య సకలేశ మాదరస మూరు జావద దేవరు వరగొండ చక్రవర్తి
గుడ్డాపురద దాన్మతాయి సగరద బొమ్మణ్ణ విరుపాక్షయ్య వీర కల్లయ్య
వచనకార్తి అక్కమ్మ శరణె సత్తి కాయకద మారయ్య కామయ్య వీర కేదార బాచయ్య
జ్ఙాననిధి వీరసంగవ్వె శరణె సిద్ధాంతి వీర సంగయ్య శివభద్రయ్య వీర చందయ్య
ఉదార హృదయి చంగళెతాయి సిమ్మలి వీర చెన్నయ్య శివయోగి దేవయ్య వీరచాకి రాచయ్య
లింగప్రాణి కమళవ్వె శరణె సోమదేవయ్య శివరాత్రి భద్రయ్య వీరనాగయ్య
భక్తినిధి శరణె సోమవ్వె ఉంకద బంకణ్ణ సగరద మారయ్య వీర శివయ్య
సదాచార సంపన్నె చోళియక్క సూజికాయకద రామితందె సద్యోజాత విరూప కల్లయ్య
జంగమ దాశోహి నింబియక్క సొడ్డళ బాచరస సాంక్యనారు వీర ఘంటి
దాసిమయ్యగళ సతి దుగ్గళె హడపద రేచణ్ణ సౌందర్య నాచయ్య వీర బల్లాళ
శరణ ప్రేమి సుగ్గలవ్వ తాయి హావిన హాళ కల్లయ్య అజ్జదాసయ్య వీర పొల్లయ్య
ధీర శరణె అము రాయమ్మ శరణె హుంజిన కాళగద దాసయ్య అణ్ణబొమ్మయ్య వెడ్డసోమయ్య
ఉరిలింగ పెద్దిగళ పుణ్యస్త్రీ కాళవ్వె హెండద మారయ్య అమాత్య మల్లయ్య వేరలద మారయ్య
నాగిమయ్యగళ పుణ్యస్త్రీ మసణమ్మ హొడెహుల్ల బంకణ్ణ అమృతనాథయ్య మేగి సంగయ్య
కదిరె కాయకద శరణె కాళవ్వె అగ్ఘవణియ హొన్నయ్య అబగడద బసవయ్య శేఖరశెట్టి
కదిరె రెమ్మెవ్వె శరణె నిజ విరక్త నిర్లజ్జ శాంతిమయ్య అలంకార భీమయ్య శంకర సోమయ్య
కన్నడి కాయకద శరణె రేమమ్మ సగరద బ్రహ్మయ్య అంగరాయ శాంతరామ
కాటకూటయ్యగళ పుణ్యస్త్రీ శరణె రేచవ్వె నిగమద బ్రహ్మయ్య ఆచార్య భీమయ్య శార్దూల
కాలకణ్ణియ కాయకద శరణె తాయమ్మ కలకేత బ్రహ్మగురు శిగురియ చందయ్య శీఖరేశ్వర మల్లయ్య
కొండె మంచణ్ణగళ పుణ్యస్త్రీ లక్ష్మమ్మ మొరన వేమయ్య సిద్దవీరదేవయ్య శివకుమార
కొట్టణ కాయకద శరణె సోమమ్మ వారుధి బ్రహ్మయ్య పుప్పద సోమయ్య శివదేవయ్య
గజేశ మసణయ్యగళ పుణ్యస్త్రీ కేతలదేవి వీరబల్లాళ ఇడువనాథ శివపూజెయ భీమయ్య
గుండయ్యగళ పుణ్యస్త్రీ కేతలదేవి నిజ లింగ చిక్కయ్య ఇండె సోమణ్ణ శివ ముద్రయ
డోహర కక్కయ్యనవర పుణ్యస్త్రీ భిష్టాదేవి పడిహారి ఉత్తణ్ణ ఉఘెయ నాగయ్య శివయ్య
శెరణె గొగ్గవ్వె చిక్క మాదణ్ణ ఏకాంతద మల్లయ్య శివరాత్రి అప్పయ్య
దసరయ్యగళ పుణ్యస్త్రీ వీరమ్మ ముగ్ధ సంగణ్ణ కిల్లినాథ భీమయ్య అక్కనాలాంగికా పతి శివదేవయ్య
బత్తలేశ్వరయ్యగళ పుణ్యస్త్రీ గుడ్డవ్వె సద్యోన్ముక్తి శరణ సత్యణ్ణ కాజీ రాచయ్య కేశరాజయ్య
బాచికాయకద బసవయ్యగళ పుణ్యస్త్రీ కాళవ్వె పురద నాగణ్ణ కలాగ్నిరుద్ర కన్నద బ్రహ్మయ్య
ఇజముక్తె శరణె ముక్తాయక్క రేవణసిద్దర పుత్ర రుద్రముని కాళిమరస ఉత్తమాంగద కేశ హొన్నయ్య
రాయసద మంచణ్ణగళ పుణ్యస్త్రీ కాళవ్వె వీర శరణ జగదేవయ్య కన్నద వీర మాచయ్య సదరద రామయ్య
కార్శమీరద రాజపుత్రి బొంతాదేవి ధీర శరణ మల్లిబొమ్మయ్య కిరాత కదిరె రేవయ్య
రేవణసిద్దయ్యగళ పుణ్యస్త్రీ రేకమ్మ హిప్పయ శరణ మల్లికార్జున కుప్పసద చందయ్య వీర నాచయ్య
ధీమంత శరణె సత్యక్క దిగంబర ముక్తిముని కురుకాంట దేవయ్య ఉరుగద మల్లయ్య
సిద్ధబుద్దదయ్యగళ పుణ్యస్త్రీ కాళవ్వె సుకుమార చెన్నబసవేశ్వర కెరెయూర దాసయ్య సొడ్డల మల్లిదేవయ్య
సదాచార పథహిడిద సూళె సంకవ్వె శూలద బ్రహ్మయ్య కెలవూరు బ్రహ్మయ్య నిజభవ దేవయ్య
హడపద అప్పణ్ణగళ పుణ్యస్త్రీ లింగమ్మతాయి హొడహుల్ల బంకనాథ కొటకద బాచయ్య నిత్తయనేమద మైలి దేవయ్య
మారయ్యగళ పుణ్యస్త్రీ గంగమ్మ ఇండియ శాంతయ్య కోటి మల్లయ్య దేవర దాసి
సత్యసదాచారద పథ హిడిద మాయిదేవి గొబ్బూర బిబ్బిబాచయ్య గంగ మల్లయ్య సోమిదేవయ్య
నాగలాంబికా పతి శివదేవయ్య సూగర చెన్నవీరేశ్వర గంగాపూరద బసవణ్ణ గౌళ బట్టారక్య్య
ఎళెవరెయదల్లే లింగదొడగూడిద బాల సంగయ్య అల్లయ్య గోణీయ మరయ్య పిట్టవ్వె శరణె
కంబద మారితంధె ఎడ మఠదద నాగిదేవ గొల్లమల్లయ్య గోవింద బట్టారకయ్య
కన్నడి కాయకద అమ్మిదేవయ్య కుంబర గుండయ్య గోయిదేవ శ్వపచయ్య
కన్నద మారితంధె లక్కద మారయ్య గౌరార్య సామవేది
కరుళ కేతయ్య చాంగుబల్లయ్య చారదేవయ్య అముగి దేవయ్య
కలకేత శివభక్త మల్లయ్య చాళుక్క భీమయ్య కలిదేవయ్య
కామాటద భీమణ్ణ లెంకబొమ్మయ్య చిక్కబసవ మారయ్యగౌడ
కిన్నరి బ్రహ్మయ్య సప్పెయల్లమ్మదేవి చిక్క రాచల్లయ్య మలెయ రాజయ్య
కీలారద బొమ్మణ్ణ హాలయ్య చిప్పనూరప్పయ్య మలెయ బ్రహ్మయ్య
కేదార గురు భద్రయ్య చింకర మాగిదేవ బిల్లమారయ్య
కూగిన మారయ్య ఒక్కలిగ మారగౌడ చేటల నేమయ్య వేమనారాధ్య
కోటరద సోమణ్ణ బళ్ళిగావియ గొగ్గయ్య జగదారాధ్య కరస్థలద నాగిదేవ చిక్కసోమదేవయ్య
కోల శాంతయ్య మొరటద బంకయ్య జట్టి మారయ్య నరపలి కామిదేవయ్య
గజేశ మసణ్య్య రాగరసాంక జత్తరద సోమణ్ణ కెంభావి భోగయ్య
గణదాసి వీరణ్ణ శివరాత్రి సంకణ్ణ జోహిర మల్లయ్య వీరచాకిదేవయ్య
రాయసద మంచణ్ణ ముసుడియ చౌడయ్య జోదర మయణ్ణ మాట కూటద మల్లినాథయ్య
గోరక్షనాథ గరడియ చౌడయ్య దశగుణ సింగిదేవ అప్పయ్య
తెలుగు బొమ్మయ్య పులిరెయ సోమయ్య దండీ ప్రసన్నబసవ నీడువనాథ తప్పయ్య
శివలెంక మంచణ్ణ నాగనాథ దారయ్య మల్లినాతయ్య
బొక్కసద సంగణ్ణ అడికేశ్వర దాన కేశయ్య గొగ్గదోరె కేలక్కరసయ్య
గాణద కణ్ణప్ప మడికేశ్వర దేవర పండిత చాకలదేవి శరణె
గావుది మాచయ్య బ్యాళి బసవేశ్వర మారిదేవ ఉద్భట దేవయ్య
గుప్త మంచణ్ణ బడిహొరి బ్రహ్మయ్య ద్రోణేశ మల్లయ్య రేవయ్య
గురుపురద మల్లయ్య శివయోగి మల్లరస ఢవళయ్య జూటూర మల్లయ్య
గురుభక్తయ్య జంబూరు మహాకాళయ్య డవళేస్వర రామయ్య వీర మాచయ్య
ఘట్టవాళయ్య అమోఘదేవ దుర్జట కేశ సాంఖ్య దెవ
చందిమరస ఢంకణికోటెయ నూరొందయ్య నాగయ్య హొట్టల కెరయ వీరయ్య
జేడర దాసిమయ్య ఓలెయ శాంతయ్య నాళ్పోత్తిన మల్లయ్య నమాక్యద మల్లయ్య
జోదర మాయణ్ణ తాళికొటెయ శివదేవయ్య నిజభావయ్య బిలదేవి శరణె
ఢక్కెయ బొమ్మర్ణణ ఇళిహాళ బొమ్మయ్య నిత్య నియమద మల్లయ్య దేవయ్య
గణప్రసాది డోహర కక్కయ్య వీర సంగయ్య నిరంజనదేవ వీర సంగవ్వె శరణె
తళవార కామిదేవయ్య తంగటూరు మరయ్య నరాలంబదేవ వీర బ్రహ్మయ్య
తురుగాహి రామణ్ణ గుండ బ్రహ్మయ్య నిరాళదేవయ్య భానుదేవయ్య
తెలుగేశ మసణయ్య రేవయ్యదేవ నెలవి చేతయ్య కోహర బ్రహ్మయ్య
దశగణ సింగిదేవయ్య సురగియ చౌడయ్య నిర్ధనయ్య కామల దేవయ్య
అహజింసావాది దసరయ్య దాసోహరయ నిర్మిష సంగయ్య సానెయ బ్రహ్మయ్య
దాసోహద సంగణ్ణ వనిపురద శంకరదేవ నిర్దత్తిసంగయ్య రాజన బ్రహ్మయ్య
నయ మారితందె వెల్లగొండద మహాదేవయ్య ప్రసాధి దాసయ్య కపిలెయ బ్రహ్మయ్య
నిజగుణ శివయోగి పడిహారి బసవయ్య పరమ హంస జక్కీర బ్రహ్మయ్య
నివృత్తి సంగయ్య రుద్రపశూపతి వల్లభరాజ ఖడ్గద బ్రహ్మయ్య
నిజానుభవి నులియ చందయ్య విజయపురద సోమయ్య కల్లేశ సోమయ్య మిండ బ్రహ్మయ్య
రేవణసిద్ద ఉరగ రాయణ్ణ పుష్పద బాచయ్య సాహిత్య బ్రహ్మయ్య
మల్లికార్జున పండితారాద్య కనకద నాచయ్య పర్వతనాథ ంమ్మయలియ చందయ్య
మరుళసిద్ద కస్తూరియ సారణెయ ఉద్ధటయ్య పంచాగ్ని సూర్య మేధావి రుద్రయ్య
పురద నాగణ్ణ కంబకార హొన్నయ్య పంచాక్షరిదేవ హెరూర హెణ్ణు శరణె
ప్రసాది భోగణ్ణ కాఖండకియ శివముగ్ధ పాకద భీమయ్య వహిలదేవయ్య
బొప్పలదేవి గణేశ దేవయ్య కంబియ రేవయ్య హెరూరు నాగణ్ణ
పల్లమ రాయ వీర గుండయ్య ఎడమఠద నాగయ్య సగరద నాచయ్య
గొల్లాళ రాయను మారగోవిదేవయ్య కంథె సోమయ్య ఎరదలెయ
ఇళిహాళ బ్రహ్మయ్య నెలవి శాంతమల్లయ్య లద్దె సోమయ్య ముదనూరు దాసయ్య
రామలింగేశ్వర అజ్జదేవయ్య మొగవాడద మహదేవయ్య వైజక్కవ్వె శరణె
నాదయ్య అనుమిషయ్య యోగి శాంతయ్య బల్లవ్వె శరణె
బాదరాయక్క శరణె సకళేశ గొమ్మయ్య గిరుగటీశ్ శాంతయ్య అమ్మవ్వె శరణె
బోద రాయణ్ణ వర్తె సోమయ్య హూలి రామయ్య ఆదవ్వె శరణె
శూలాయుధయ్య ధవళి దేవయ్య హూలి శాంతయ్య అరసవ్వె శరణె
అరియమ రాజయ్య బొంతలాదేవి శరణె సత్యణ్ణ వీరరెమ్మవ్వె శరణె
హంపె దేవయ్య ధవళేశ హాదరద బొమ్మయ్య నింబవ్వె శరణె
వెంగి సంగయ్య కంగళ బసవణ్ణ బిల్లమరాయ హొన్నయ్య
వీరబొల్లయ్య జంతరావద బసర్ణణ బోగి మాచయ్య హందయ్య
ప్రసాది బంకయ్య శదరీ గురు చందయ్య కొడద మారి తందె బీరదేవయ్య
ఏలేశ్దకేతయ్య సూరసాని మౌనద మారయ్య బిజ్జయ్య
చాళూక్యద భోగయ్య ధూళేశ్వర కోరి శాంతయ్య కందులి నాగిదేవయ్య
చెట్టిగ దేవయ్య మరుళ శంకరదేవ కొండయ మంచణ్ణ నాగిదేవయ్య
గురుభక్తయ్య కైకూలియ చామయ్య కొండగూళి కేశిరాజ చక్కులి నాగిదేవయ్య
దరీపురద శంకరదేవ కల్లులసద దేవయ్య చెన్నయ్య సేనాథదేవర బాచయ్య
నింగుళి వైకజక్కవ్వె శరణె సూళె నంబియక్క శరణె సత్తి పట్టప్పయ్య హూవిన బాచిదేవయ్య
శివముద్దదేవరు సూళె బొమ్మక్క శరణె కుమార సంగయ్య బాచలాదేవి శరణె
భండార బసవయ్య సూళె చాకలదేవి శరణె సారమ్మ శరణె సింగిదేవ
కాళ్పొరతెయ బలిదేవయ్య సూళె పద్మలాదేవి శరణె నీలలోచనెయమ్మ శరణె సాత్విక సంగయ్య
శ్రీకోటి పిళ్ళయ్య సూళె బొపలదేవి శరణె గురుభక్తె లింగమ్మ శరణె మాళీ నిజ సంగవ్వె
సరవూర బంకయ్య చందద సోమణ్ణ చంద్రమహాదేవి శరణె దేవరస
బెరళిన మరయ్య గుగ్గలద ధవళయ్య మలుహణ దేవవయ్య కన్నమ్మరసి శరణె
ఆత్మదేవయ్య పరాకి దేవయ్య మలుహణి శరణె దేవణ్ణ
కొల్లపాకి మారయ్య హణతె లక్కరసయ్య నిజగుణదేవరు సకల ఆది ప్రమథ గణంగళి
గోవిన మదయ్య కొళలిన మారయ్య హూవిన మాచిదేవయ్య మల్లికార్జునయ్య
మన్నణీ మాహాదేవయ్య
*
Previousహోడెహుల్ల బంకణ్ణఅక్కమహాదేవిNext
*