సంగమేశ్వర అప్పణ్ణ

మకుటం బసవప్రియ కుడల చెన్న సంగమదేవా

తిథి వారాలంటూ తెలియనయ్యా - శుభలగ్న, దుర్లగ్నాలన్నవీ
తెలియనయ్యా
దీన్నెరిగి తిథివారాలు పద్దెనిమిది కులాలంటారు
నేనివన్నీ తెలియనయ్యా
రేయొక్క వారం పగలొక్క వారం
భవిదొక కులం భక్తుడిదొక కులం
మాకు తెలిసింది ఇంతేకదా!
బసవప్రియ కూడల చెన్నసంగమ దేవా! /2047 [1]

సంగమేశ్వర అప్పణ్ణ: పేరు వెనుకనున్నది సంగమేశ్వర కనుక కూడలసంగమం ఈయన జన్మభూమి కావచ్చును కాలం క్రీ. శ. 1160. వచనాల్లో ఉదాహృతమయిన సంస్కృతోక్తులు ఇతని పాండిత్యాన్ని చెప్పక చెబుతున్నాయి.

"బసవప్రియ కుడల చెన్న సంగమదేవా" మకుటంతో ఉన్న ఈతని వచనాల సంఖ్య 102. అన్నీ తత్వ ప్రధానమయినవి. అన్యమత ఖండనం, దేవపారమ్యతా స్థాపనలకు విశేష స్థానమీయబడింది. శరణస్తుతి, శూన్య సింహాసనం, అనుభవ మంటపాల ప్రస్తావం ప్రభుదేవులు కళ్యాణానికి వచ్చిన ప్రసంగం, మరి ఆరోగణం(భోజనం) జరిగిన సందర్భాలను పేర్కొనడం, చారిత్రిక ప్రాముఖ్యత కలిగిన అంశాలు. చాల దీర్ఘంగావుండి గద్య లక్షణాలున్న వచన రచనతోపాటు, కొన్ని ముక్తకరూపంలో వున్నవీ వచనాలు ఒక భాగంగా వున్నాయి.

Reference:

గ్రంథ ఋణం: వచనము (శరణుల వచన సంకలనం), కన్నడమూలం: డా||యం.యం. కల్బుర్గి, తెలుగు అనువాద సంపాదకుడు: గుత్తి (జోలదరాశి) చంద్రశేఖరరెడ్డి, ప్రకాశకులు: బసవసమితి, బసవభవనం, బసవేశ్వర సర్కిల్, బెంగళూరు-560001. ఐఎస్‍బిఎన్:978-93-81457-05-4. 2012.

[1] Number indicates at the end of each Vachana is from the book "Vachanamu", ISBN:978-93-81457-05-4, Edited in Kannada by Dr. M. M. Kalaburgi, Telugu translation: G. Chandrasekhara Reddy. Pub: Basava Samiti Bangalore-2012.

సూచిక (index)
*
Previousసత్యక్కరేవణ సిద్ధయ్యగారి పుణ్యస్త్రీ రేకమ్మNext
*