సగరద బొమ్మణ్ణ

మకుటం సగరద బొమ్మణ్ణొడెయ తనుమన సంగమేశ్వర
కాయకం: గణాచారి శరణుడు.

మీ అంగ దర్శనం చేత కన్నుల మైల తొలిగింది
మీ తలపుల నెమరువేతలో మనసు మైల తొలిగింది
మీ గురించిన మాయని తెలివతో అన్నిమైలల భ్రాంతి తొలగింది
ఇటువంటి నానా విధాలైన భేదోపభేదాలన్నీ
మీ కారుణ్యంలో లయమైనాయి
సగరం బొమ్మని ఒడయడా తనుమన సంగమేశ్వరా /2094 [1]

సగరద బొమ్మణ్ణ: గులబర్గా జిల్లానగర గ్రామానికి చేరిన ఇతడు గణాచారి ప్రవృత్తి గల శరణుడు. భార్యపేరు శివదేవి. కాలం క్రీ. శ. 1160. ఇతడు దేవపారమ్యతా స్థాపనకై జైనులతో పొరాటం చేసినవాడు. "సగరద బొమ్మణ్ణొడెయ తనుమన సంగమేశ్వర" అన్నదితని అంకితముద్ర. 91 వచనాలు లభించాయి మార్మిక క్రమంలోని ఈ వచనాల్లో తాత్వికకు పెద్దపీట వేయడం జరిగింది.

శరీర వ్యవహారంలో వుండి కరణాలు చెప్పినట్టల్లా ఆడకుండా వుంటే
శరీరంతో సంగమే మేలు
ఇంద్రియాల సంసర్గంలో వుండీ వాటి తాకిడి
సంగం తెలిసివుంటే ఇంద్రియాలతో సంగమే మేలు
అజ్ఞానంలో వుండి, బయటపడి తన చావు నెరిగితే
సావయవమే మేలు
సగరపుబొమ్మని ఒడెయడు
తనుమన సంగమేశ్వర లింగము కూడి సంగమించిన పిదప. /2095[1]

బురుజుల మీదనిల్చి పోరాడేవారికేమి భయం?
రాతి అరుగు పైనున్న గుడ్డివారికేమి భయం?
నా సుఖ దు:ఖాలకు సంతసించాను
నీవు ముందు నేను వెనుకగా వున్న పిదప
నాకొచ్చిన అయాసమేమి?
సేవుకునికైన అవమానం యజమానిదైనట్లు,
సగరం బొమ్మని ఒడెయెడైన తనమన సంగమేశ్వర లింగా
నీ వుండగా నాకింకేమి భయం? /2096 [1]

Reference:

గ్రంథ ఋణం: వచనము (శరణుల వచన సంకలనం), కన్నడమూలం: డా||యం.యం. కల్బుర్గి, తెలుగు అనువాద సంపాదకుడు: గుత్తి (జోలదరాశి) చంద్రశేఖరరెడ్డి, ప్రకాశకులు: బసవసమితి, బసవభవనం, బసవేశ్వర సర్కిల్, బెంగళూరు-560001. ఐఎస్‍బిఎన్:978-93-81457-05-4. 2012.

[1] Number indicates at the end of each Vachana is from the book "Vachanamu", ISBN:978-93-81457-05-4, Edited in Kannada by Dr. M. M. Kalaburgi, Telugu translation: G. Chandrasekhara Reddy. Pub: Basava Samiti Bangalore-2012.

సూచిక (index)
*
Previousసకలేశ మాదిరాజురాయసం మంచన్నNext
*