ప్రసాది భోగణ్ణ

మకుటం చెన్నబసవన్న ప్రియ భోగమల్లికార్జున లింగా

తత్త్వాలవలన గురిని చూడగల్గానంటే
మర్కట దర్పణంలాగే, నాతాడినట్టే కాని
వేరొక గుణం ఉండదు.
కొండ గుహాల్లో పిలుపు ప్రతిధ్వనించినట్లు
విశ్వాసమెంతో అంతే
చెన్నబసవన్నప్రియ భోగమల్లికార్జునలింగడు అలా వుంటాడు. /1826 [1]

ప్రసాది భోగణ్ణ: ఇతని వివరలు తెలిసిరాలేదు. కాలం క్రీ.శ. 1160 అంకితముద్ర "చెన్నబసవన్న ప్రియ భోగమల్లికార్జున లింగా" అని వుంది. 103 వచనాలు దొరికాయి. వీటన్నిటిలో తత్వ భొధ ప్రధానంగా చేయబడింది. లింగాంగ సామరస్య స్వరూపం, వేదాగమ శాస్త్ర పురాణాదుల నిరాకరణ, మున్నుగువాటి వివరాలున్నాయి. కొన్ని వచనాలు చాలా పెద్దవిగా నుండి గద్యంలాగా అనిపిస్తూంటాయి.

Reference:

గ్రంథ ఋణం: వచనము (శరణుల వచన సంకలనం), కన్నడమూలం: డా||యం.యం. కల్బుర్గి, తెలుగు అనువాద సంపాదకుడు: గుత్తి (జోలదరాశి) చంద్రశేఖరరెడ్డి, ప్రకాశకులు: బసవసమితి, బసవభవనం, బసవేశ్వర సర్కిల్, బెంగళూరు-560001. ఐఎస్‍బిఎన్:978-93-81457-05-4. 2012.

[1] Number indicates at the end of each Vachana is from the book "Vachanamu", ISBN:978-93-81457-05-4, Edited in Kannada by Dr. M. M. Kalaburgi, Telugu translation: G. Chandrasekhara Reddy. Pub: Basava Samiti Bangalore-2012.

సూచిక (index)
*
Previousపురం నాగన్ననులియ (నులకల) చందయ్యNext
*