ప్రసాది లెంకబంకన్న

మకుటం దహన చండికేశ్వర లింగ
కాయకం: ప్రసాదుల సేవ చేయడమ

ప్రసాదమే అంగమయన వాని ఆస్తిత్వం ఎలాంటిదంటే
ఎండని కుండ పగిలి ముక్కలైనట్టు
మరీచికా జలాన్ని నింపి పోసిన అంగంలాగుండాలి
మంట మధ్యలో కరిగే కర్పూరపు కొండలాగుండాలి
మహాప్రసాదాన్ని గైకొనేటప్పుడు మళ్లీ బదులు ఇచ్చుకోకూడదు
ఆడంబరం లేకుండా దహన చండికేశ్వరలింగంలో
కూడి వుండాలి /1830 [1]

ప్రసాది లెంకబంకన్న: బంకణ్ణ పేరుతో కోందరు శరణులుండి, వారందరిలో ఇతడేవరన్నది స్పష్టంగా లేదు. జీవన వివరాలు తెలియవు. కాలం క్రీ.శ. 1160 ప్రసాదుల సేవ చేయడమే తన కాయకమని నమ్మి బ్రతుకు నడిపాడు. అందువలన ఈయన వచనాల్లో అర్పిత ప్రసాదం, అనర్పిత ప్రసాదం, కాయకం వీటిని గూర్చిన వివేచన ఎక్కువగా వుంది. "దహన చండికేశ్వర లింగ" మకుటంతో 11 వచనాలు దొరికాయి. [1]

Reference:

గ్రంథ ఋణం: వచనము (శరణుల వచన సంకలనం), కన్నడమూలం: డా||యం.యం. కల్బుర్గి, తెలుగు అనువాద సంపాదకుడు: గుత్తి (జోలదరాశి) చంద్రశేఖరరెడ్డి, ప్రకాశకులు: బసవసమితి, బసవభవనం, బసవేశ్వర సర్కిల్, బెంగళూరు-560001. ఐఎస్‍బిఎన్:978-93-81457-05-4. 2012.

[1] Number indicates at the end of each Vachana is from the book "Vachanamu", ISBN:978-93-81457-05-4, Edited in Kannada by Dr. M. M. Kalaburgi, Telugu translation: G. Chandrasekhara Reddy. Pub: Basava Samiti Bangalore-2012.

సూచిక (index)
*
Previousరాయసం మంచన్నమళుబావి సోమణ్ణNext
*