ఒక్కలిగ ముద్దణ్ణ(కాపు ముద్దన్న)

మకుటం కామభీమ జీవదొడెయ
కాయకం: వ్యవసాయం

అంగమే నేలయై లింగమే పైరై
విశ్వాసమనీ పరిపంట పండి
భుజించి సుఖంగా ఉండాలంటాడు కామ భీమ జీవధనాధీశుడు /1612 [1]

ఒక్కలిగ ముద్దణ్ణ(కాపు ముద్దన్న): "జోళదహాళు" అనే గ్రామానికి చెందిన ఇతడు వ్యవసాయాన్ని జీవనాధారంగా కలిగినవాడు. కాలం క్రి.శ.1160. జంగమ దాసోహం నిత్యం జరపడం ఈయన వ్రతం. రాజు విధించిన ఎక్కు పన్నును చెలింపక ఆసొమ్మును దాసోహానికై వెచ్చిస్తాడు. "కామభీమ జీవదొడెయ" అనే అంకితముద్రతో రచించిన 12 వచనాలు దొరికాయి. రైతు జీవన పరిభాష, ముగ్ధభక్తి, సరళమూ ప్రసాద ప్రసన్నమూ అయిన శైలి కలిగి అవి పరిమళిస్తున్నాయి.

వేద శాస్త్రాలను చదవడానికి బ్రాహ్మణ్ణి పండితుణ్ణి కాను,
సాముచేసి మెరిపించడానికి క్షత్రియుణ్ణి కాను,
వ్యాపారం చేయడానికి వైశ్యుణ్ణి కాను,
దుక్కి దున్నే కాపు కొడుకుని తప్పెంచక ఒప్పుకొనవయ్యా
కామ భీమ జీవధానాధీశుడు నువ్వే ఎరుగుదువు /1613[1]

Reference:

గ్రంథ ఋణం: వచనము (శరణుల వచన సంకలనం), కన్నడమూలం: డా||యం.యం. కల్బుర్గి, తెలుగు అనువాద సంపాదకుడు: గుత్తి (జోలదరాశి) చంద్రశేఖరరెడ్డి, ప్రకాశకులు: బసవసమితి, బసవభవనం, బసవేశ్వర సర్కిల్, బెంగళూరు-560001. ఐఎస్‍బిఎన్:978-93-81457-05-4. 2012.

[1] Number indicates at the end of each Vachana is from the book "Vachanamu", ISBN:978-93-81457-05-4, Edited in Kannada by Dr. M. M. Kalaburgi, Telugu translation: G. Chandrasekhara Reddy. Pub: Basava Samiti Bangalore-2012.

సూచిక (index)
*
Previousకుష్టగి కరబసవేశ్వరుడుఉగ్ఘడించే/ఉగ్ఘడింపుల గబ్బి దేవయ్య Next
*