నివృత్తి సంగయ్య

మకుటం నివృత్తి సంగయ్య
కాయకం: పండితుడు

నచరాచరాలకంతా ఆశయే ప్రాణం
నచరాచర చతురస్రబలాలలోన
ఆశలేకుండా చరించే లింగంగిని చూపుమా
ఆశయా బద్ధైతే లోక: కర్మణా బహు చింతయా
ఆయు:క్షీణ న జానాతి వేణుసూత్రం విధీయతే
అన్నట్టుగా ఆశను ధిక్కరించి
నిరాశలో నడిచేవారిని సరియుంటాను చూడుమా
నివృత్తి సంగయ్య /1815 [1]

నివృత్తి సంగయ్య: ఇతని వైయుక్తిక వివరాలేమీ తెలియవు. కాలం క్రీ.శ. 1160. 3 వచనాలు దొరికాయి. శరణుడు కాగొరువాడు పరధనం, పరాన్నం, పరకాంతల ఆశలు వదలుకోవాలి. చాతుర్వర్ణముల వారు శివభక్తులైతే తమ వెనుకటి జాతిని వదలుకోవాలి. ఆశను ధిక్కరించి నిరాశతో నడువగలిగినవాడే నిజమైన లింగాంగి అని చెబుతాడు. సంస్కృత ఉదాహరణ ఎక్కువగా వాడుకొన్నందున ఇతడు మహా పండితుడైవుండవచ్చును. [1]

Reference:

గ్రంథ ఋణం: వచనము (శరణుల వచన సంకలనం), కన్నడమూలం: డా||యం.యం. కల్బుర్గి, తెలుగు అనువాద సంపాదకుడు: గుత్తి (జోలదరాశి) చంద్రశేఖరరెడ్డి, ప్రకాశకులు: బసవసమితి, బసవభవనం, బసవేశ్వర సర్కిల్, బెంగళూరు-560001. ఐఎస్‍బిఎన్:978-93-81457-05-4. 2012.

[1] Number indicates at the end of each Vachana is from the book "Vachanamu", ISBN:978-93-81457-05-4, Edited in Kannada by Dr. M. M. Kalaburgi, Telugu translation: G. Chandrasekhara Reddy. Pub: Basava Samiti Bangalore-2012.

సూచిక (index)
*
Previousనులియ (నులకల) చందయ్యనిజ గుణయోగిNext
*