నిరాలంబ ప్రభుదేవుడు

మకుటం నిస్సంగ నిరాళ నిజలింగ ప్రభూ

శ్రీ గురుస్వామి కరుణించి ఇచ్చిన ఇష్టలింగం
కర, మన, భావల్లో వుంచి పూజించడం తెలియక
భ్రష్ట విప్రుని మాటవిని నష్టానికి గురయ్యే
కంచు, తామ్రం మొదలైన అనతదేవుళ్ళు భజనలు చేసే
మడ్డి జడమానవుల నాకెప్పుడూ చూపకుమయ్యా
నిస్సంగ నిరాళ నిజలింగ ప్రభూ /2436 [1]

నిరాలంబ ప్రభుదేవుడు: "నిస్సంగ నిరాళ నిజలింగ ప్రభూ" అన్న అంకితముద్రతో 14 వచనాలు దొరికాయి తప్ప ఇతని గూర్చిన మరేవివరమూ అందడంలేదు. "శివభక్తి పంచాంగ వచన" అని పులువబడ్డ ఈ వచనాల్లో శివాచారపథం తెలియక పంచాంగాలు వినేవారిని ఇతర మూఢ నమ్మకాల్ని కటువుగా విమర్శలున్నాయి.

Reference:

గ్రంథ ఋణం: వచనము (శరణుల వచన సంకలనం), కన్నడమూలం: డా||యం.యం. కల్బుర్గి, తెలుగు అనువాద సంపాదకుడు: గుత్తి (జోలదరాశి) చంద్రశేఖరరెడ్డి, ప్రకాశకులు: బసవసమితి, బసవభవనం, బసవేశ్వర సర్కిల్, బెంగళూరు-560001. ఐఎస్‍బిఎన్:978-93-81457-05-4. 2012.

[1] Number indicates at the end of each Vachana is from the book "Vachanamu", ISBN:978-93-81457-05-4, Edited in Kannada by Dr. M. M. Kalaburgi, Telugu translation: G. Chandrasekhara Reddy. Pub: Basava Samiti Bangalore-2012.

సూచిక (index)
*
Previousముమ్మడి కార్యేంద్రపరంజ్యోతిNext
*