నిజ గుణయోగి

మకుటం నిజయోగి

నేనున్నంతవరుకు నీవున్నావులే మాయా!
నేను లేకున్న నీవు లేవు
నేను నీవనే రెండూ నశిస్తేనే
ఆనంద నిజగుణయొగం. /1814 [1]

నిజ గుణయోగి: ఇతడు బసవన్న కన్నా పూర్వుడైన శరణుడు. స్థలం చిమ్మలిగి. చందిమరసు ఇతని శిష్యుడు. "నిజయోగి" మకుటంతో వచనాలనూ, స్వర వచనాలనూ వ్రాసివున్నాడు. ఇప్పటికి దొరికిన 16 వచనాల్లో శివయోగ ప్రతిపాదన ముఖ్యమైన వస్తువు. కొన్ని సూత్రప్రాయపు మాటల్లో అనుభావం చిక్కగా పండింది. ఈతని ఘన వ్యక్తిత్వాన్ని అనేక శరణులు కొనియాడివున్నారు.

Reference:

గ్రంథ ఋణం: వచనము (శరణుల వచన సంకలనం), కన్నడమూలం: డా||యం.యం. కల్బుర్గి, తెలుగు అనువాద సంపాదకుడు: గుత్తి (జోలదరాశి) చంద్రశేఖరరెడ్డి, ప్రకాశకులు: బసవసమితి, బసవభవనం, బసవేశ్వర సర్కిల్, బెంగళూరు-560001. ఐఎస్‍బిఎన్:978-93-81457-05-4. 2012.

[1] Number indicates at the end of each Vachana is from the book "Vachanamu", ISBN:978-93-81457-05-4, Edited in Kannada by Dr. M. M. Kalaburgi, Telugu translation: G. Chandrasekhara Reddy. Pub: Basava Samiti Bangalore-2012.

సూచిక (index)
*
Previousనివృత్తి సంగయ్యనీలగంగాబికెNext
*