నగెయమారి తందె (నవ్వుల మారి తండ్రి)

మకుటం ఆతురవైరి మారేశ్వర
కాయకం: నవ్వించె జానపద కళాకారుడు

అల్లిన వల పరిచి గీంజలు చల్లి
పిట్టలు పట్టే దోంగులాగా
వాగద్వైతాన్ని నేర్చుకుని
సంస్కృతం మాటల అంగడిని ముందు పెట్టుకుని
చేపనోటిలో గ్రాసం వేసేటట్టుగా
అదేం మాట? చాటు మాట
ఆతురవైరి మారేశ్వరా? /1806 [1]

నగెయమారి తందె (నవ్వుల మారి తండ్రి): నవ్వించడమే కాయకంగా పూనిన నవ్వుల కళాకారుడితడు. కాలం క్రీ.శ. 1160 "ఆతురవైరి మారేశ్వర" మకుటంతో 101 వచనాలను వ్రాసి వున్నాడు. చతుర సంభాషణం, పొడపు కథలు మరియు పొలికల ద్వారా శ్రోతల మనస్సులను రంజింపచేసే కళాకౌశలం ఈ వచనాల్లో కొట్టొచ్చినట్లు కనిపిస్తుంది. హాస్యంలోనే ఆధ్యాత్మికతను పొదిగివుండడం సరళత సంక్షిప్తతలను సులభతరం చేసికొని వుండటం ఈతని వచనాల విశిష్టతగా చెప్పవచ్చును.

కత్తిని చేసిన కమ్మరి ధీరుడౌతాడా?
చిత్తంలో ధ్యానంతో శాస్త్రమనే ఆధారంతో
కవిత్వపు లక్షణాలతో
అనిత్యమనిత్యమని ఇతరులకు చెప్పే కర్తృ కాకుండా
ఆ ప్రాణలింగాంగయొగం తానేకావాలి
ఆతురవైరి మారేశ్వరా /1807[1]

గురువులో గుణం లేనప్పుడు పూజ్యునిగా మ్రొక్కించుకోవడం
లింగంలో లక్షణం లేనప్పుడు త్రిసంధ్యాకాలంలో పూజలుగైకొనటం దేనికి?
జంగమంలో జాతిలేనప్పుడు చిన్న పెద్దా అని ఆరోపాలేందుకు?
ధిన్నేమనాలి?
గురువు భవానికి లోనయ్యాడు లింగం లక్షణానికి లొనయ్యింది
జంగముడు జాతికి లోనయ్యాడు
ఇదంతా చెప్పి చెప్పి
నాకిది మంచిదో చెడో కపటం వద్దు
ఆతురవైరి మారెశ్వరా /1808 [1]

Reference:

గ్రంథ ఋణం: వచనము (శరణుల వచన సంకలనం), కన్నడమూలం: డా||యం.యం. కల్బుర్గి, తెలుగు అనువాద సంపాదకుడు: గుత్తి (జోలదరాశి) చంద్రశేఖరరెడ్డి, ప్రకాశకులు: బసవసమితి, బసవభవనం, బసవేశ్వర సర్కిల్, బెంగళూరు-560001. ఐఎస్‍బిఎన్:978-93-81457-05-4. 2012.

[1] Number indicates at the end of each Vachana is from the book "Vachanamu", ISBN:978-93-81457-05-4, Edited in Kannada by Dr. M. M. Kalaburgi, Telugu translation: G. Chandrasekhara Reddy. Pub: Basava Samiti Bangalore-2012.

సూచిక (index)
*
Previousనీలగంగాబికెముక్తాయక్కNext
*