మైదున (మరిది) రామయ్య

మకుటం మహాలింగ చెన్నరామ

మంచురాళ్ళు నీళ్ళలో కలిపిన రీతి
ఉప్పురాయి ఉదకంలో వేసిన రీతి
కర్పూరం ప్రమిదలోని జ్యోతి వెలుగులో కలిపిన రీతి
మహాలింగ చెన్న రామేశ్వర లింగంలో కలిపి
రెండు మాసి ఒదిగితే నిజలింగైక్యుడు /1963 [1]

మైదున (మరిది) రామయ్య: ఇతడు ఆంధ్రదేశంలోని భీమావతి గ్రామస్థుడు. సోమనాథుడు. మరియు మహాదేవిగార్ల కుమారుడు. స్వభావత: ముగ్ధుడు. కల్యాణనికి వచ్చి శరణుల్లో కలిసిపోయి తన ముగ్ధభక్తితో అందరి గమనాన్ని ఆకర్షిస్తాడు. శివపార్వతులను అక్కబావలుగా భావించుకొని మైదున (మరిది) రామయ్య అనిపించుకొన్నాడని కావ్య పురాణాలు తెలుపతున్నాయి. "మహాలింగ చెన్నరామ" అన్న అంకితముద్రతో 6 వచనాలు లభించాయి. సద్గురువు కరుణ, నిజలింగైక్యుని స్థితి, మనసు స్వభావం, శరణుల స్తుతి ఇవి అత్యంత ఆత్మీయశైలిలో నిరూపింపబడ్డాయి.

ఇసుకలో రసముందా? నీడకు అడ్డుందా?
రణంలో తపముందా?
స్నేహం చెటిన పిదప మోహము నరయవచ్చునా?
మహాలింగ చెన్నరామేశ్వరా
మనసు విరిగిన పిదప కళ్ళకు విషమయ్యా /1964 [1]

శివ శరణుల రాకను గని
తలవమచి చేతులు మోడ్చి వినయం చూపాలి
శరణమన నొల్లదీ మనస్సు
ఆ క్షణంలో సత్ఫలలాభాల భక్తి నెరుగదు కనుక
శరణ మన నొల్లదీ మనస్సు
పాలకులని నమ్మీ నమ్మ కున్నందున
మహాలింగ చెన్నరామేశ్వరుడు నావైపు చూచి నవ్వుతున్నాడు. /1965 [1]

Reference:

గ్రంథ ఋణం: వచనము (శరణుల వచన సంకలనం), కన్నడమూలం: డా||యం.యం. కల్బుర్గి, తెలుగు అనువాద సంపాదకుడు: గుత్తి (జోలదరాశి) చంద్రశేఖరరెడ్డి, ప్రకాశకులు: బసవసమితి, బసవభవనం, బసవేశ్వర సర్కిల్, బెంగళూరు-560001. ఐఎస్‍బిఎన్:978-93-81457-05-4. 2012.

[1] Number indicates at the end of each Vachana is from the book "Vachanamu", ISBN:978-93-81457-05-4, Edited in Kannada by Dr. M. M. Kalaburgi, Telugu translation: G. Chandrasekhara Reddy. Pub: Basava Samiti Bangalore-2012.

సూచిక (index)
*
Previousమల్లికార్జున పండితారాధ్యుడుమధువయ్యNext
*