మనసంద మారితందె (తండ్రి)

మకుటం మనసు చెల్లింది మారేశ్వరా

ఇష్టలింగం ప్రాణలింగములని
వేరొక కట్టడిని చేయవచ్చునా?
చెట్టు విత్తులో దాగి
విత్తు చెట్టును మ్రింగిన రీతిగా
ఇష్ట ప్రాణములు కలసిపోయి ఉండాలి
చిప్పలోపడ్డ చినుకు ముత్యమైనట్టు, ఉభయముల లక్ష్యం తానే
మనసన్నది మారేశ్వరా! /1907 [1]

మనసంద మారితందె (తండ్రి): ఏ వివరాలు తెలియవు ’మనసు చెల్లింది మారేశ్వరా’ అన్న మకుటంగల ఈయన వచనాలు 101 దొరికాయి. గురు లింగ జంగమ విచారం, లింగాంగ సామరస్య విధానము, వ్రతనేమాల వివరాలు, ధర్మభ్రష్ఠుల విమర్శా వీటిలో విషయాలుగా వున్నాయి.

రాయి ఒరపిడితో రత్నమైనట్లు
నీరు సారము చిక్కనై లవణమైనట్లు
వాన గాలితో చేరి బలమైనట్లు
పూర్వత తొలగి పునర్జాతుడైన పిదప
నావాళ్ళంటూ కలిసిపోతే
ఆ పద్ధతి అచారానికీ దూరంగా ఉంది
మతాపిత సహోదర బంధువులని
మనసు కలిపి కలసినప్పుడు
ఆచారానికి భంగం, విచారానికి దూరం
పరమార్థానికి చెల్లదు
వీటినన్నీ కడగికొని నిలిచినప్పుడు
మనసన్నది మారేశ్వరా! / 1908 [1]

దేహమున్నమత వరకు శివభక్తునకు కాయకమే కైలాసం
కాయకము లేని వాని జ్ఞానం వ్యర్థం
పూట కూలీలా కుండ గంజిని ఆశించవద్దు
ఇస్తారని ఒకరింటికి మాటిమాటికీ పోవద్దు
ఇట్టి వీరి అడుగులను చూచటకు ముందే అణిగితివికదా,
మనసన్నది మారేశ్వరా! /1909 [1]

కీర్తి కోసం పూజ, అది ఐశ్వర్యాన్ని కరిగించడం మొదలైంది
వైరాగ్యపు విరక్తి మూడింటికి తావిచ్చింది
వాగద్వైతాల ఈర్వ్యాపరుల
గెలుపోటములకు రాతిగుండెగా మారింది
ఇవన్నీ తెలిసి కలదు లేదు అనుటలోనే
మనసన్నది మారేశ్వరా! /1910 [1]

Reference:

గ్రంథ ఋణం: వచనము (శరణుల వచన సంకలనం), కన్నడమూలం: డా||యం.యం. కల్బుర్గి, తెలుగు అనువాద సంపాదకుడు: గుత్తి (జోలదరాశి) చంద్రశేఖరరెడ్డి, ప్రకాశకులు: బసవసమితి, బసవభవనం, బసవేశ్వర సర్కిల్, బెంగళూరు-560001. ఐఎస్‍బిఎన్:978-93-81457-05-4. 2012.

[1] Number indicates at the end of each Vachana is from the book "Vachanamu", ISBN:978-93-81457-05-4, Edited in Kannada by Dr. M. M. Kalaburgi, Telugu translation: G. Chandrasekhara Reddy. Pub: Basava Samiti Bangalore-2012.

సూచిక (index)
*
Previousబాహూర బొమ్మణ్ణమల్లికార్జున పండితారాధ్యుడుNext
*