మళుబావి సోమణ్ణ

మకుటం ముళుబావి సోమ

లేనిసిరి, అయువులేని బ్రతుకు
సుఖంలేని సంసారం
అల్లాడించే శరీర సంగం
అలసట తెచ్చే జీవ భావం
వీటి కలవరం మోసిపోనిదే
మళుబావి సోముని తెలిసికొనలేము. /1929 [1]

మళుబావి సోమణ్ణ: ఇతని జీవిత వివరాలేమీ తెలియవు కాలం క్రీ.శ. 1650 అంకితముద్ర "ముళుబావి సోమ" అన్నది. ఒక్కవచనం మాత్రమే దొరికింది. వైరాగ్య సంబంధ విషయాలు సుందరంగా తెలియజేయబడింది.

నడవడి, నుడి సిద్ధాంతమైతే కుల, వెలి, సూతకములు లేవు
నుడి శ్రేష్ఠము, నడవడి హీనం ఐనప్పుడు
అదే విడుదలలేని అంత్యజత్వం
దొంగతనం, వ్యభిచారంతో దారి తెలియకుండా
చెడు నడవడితో మరల కులజులమని బుకాయించే వారున్నారా?
అచారమే కులం, అనాచారమే అంత్యజత్వం
ఇట్లే ఉభయములను తెలిసి గ్రహించాలి
చేతి ఉలి, కత్తి పాదగూటానికి క్రిందవ్వకు!
తెలుసుకో నిజాత్మారామ రాముని! /1930 [1]

Reference:

గ్రంథ ఋణం: వచనము (శరణుల వచన సంకలనం), కన్నడమూలం: డా||యం.యం. కల్బుర్గి, తెలుగు అనువాద సంపాదకుడు: గుత్తి (జోలదరాశి) చంద్రశేఖరరెడ్డి, ప్రకాశకులు: బసవసమితి, బసవభవనం, బసవేశ్వర సర్కిల్, బెంగళూరు-560001. ఐఎస్‍బిఎన్:978-93-81457-05-4. 2012.

[1] Number indicates at the end of each Vachana is from the book "Vachanamu", ISBN:978-93-81457-05-4, Edited in Kannada by Dr. M. M. Kalaburgi, Telugu translation: G. Chandrasekhara Reddy. Pub: Basava Samiti Bangalore-2012.

సూచిక (index)
*
Previousప్రసాది లెంకబంకన్నమెరెమిండయ్యNext
*