మల్లికార్జున పండితారాధ్యుడు

మకుటం శ్రీ మల్లికార్జున

ధనం, యవ్వనం ఉన్నప్పుడు శివ! శరణం అనని
మానవా! తలచుకో, నీవు చెటిపోకముందే!
ధనం నిలవదు, యౌవనం నిలువదు, నీ ప్రాణం నిలువదు
దీనిని తెలిసికొని శ్రీ మల్లికార్జునుని తలచుకో
నీవు చెడకముందే. /1928 [1]

మల్లికార్జున పండితారాధ్యుడు: తెలంగాణ(ఆంధ్రప్రధేశం)లో ప్రచలితంగావున్న ఆరాధ్య సంప్రదాయానికి చెందిన ఇతడు బసవన్న కంటే కొంచం వయొధికుడు. కాలం క్రీ.శ. 1160. బసవన్నగారు పంపిన భస్మం ధరించగానే కన్నడం నేర్చుకొని, బసవన్నగారిని చూడాలన్న ఆకాంక్షతో బయలుదేరగా మార్గమధ్యంలోనే ఆయన ఐక్యం చెందారన్న వార్త తెలిసి, తన ఇష్టలింగంలో ఆ దృశ్యం చూచి విహ్వలుడైనాడనీ ఒక కథ వున్నది. అదే సమయంలో బసవన్న గురించి శోక గీతం రచించాడు. "శ్రీ మల్లికార్జున" మకుటంతో ఇతని 13 వచనాలు దొరుకుతున్నాయి. దేహం అస్థిరం, బాగున్నప్పుడే దాన్ని దేవపూజలో వూనేట్లు చేయాలి. పాప పుణ్యాల ప్రజ్ఞ జీవుల్లో సదా జాగృతమై వుండాలి. అనేటటువంటి నీతి బోధకనుడులు ఈతనిలో ఎక్కువుగా వున్నాయి. సరళమైన భాష విషయ నిరూపణలతో ఇతని వచనాలు బాగా ఆకర్షిస్తవి.

Reference:

గ్రంథ ఋణం: వచనము (శరణుల వచన సంకలనం), కన్నడమూలం: డా||యం.యం. కల్బుర్గి, తెలుగు అనువాద సంపాదకుడు: గుత్తి (జోలదరాశి) చంద్రశేఖరరెడ్డి, ప్రకాశకులు: బసవసమితి, బసవభవనం, బసవేశ్వర సర్కిల్, బెంగళూరు-560001. ఐఎస్‍బిఎన్:978-93-81457-05-4. 2012.

[1] Number indicates at the end of each Vachana is from the book "Vachanamu", ISBN:978-93-81457-05-4, Edited in Kannada by Dr. M. M. Kalaburgi, Telugu translation: G. Chandrasekhara Reddy. Pub: Basava Samiti Bangalore-2012.

సూచిక (index)
*
Previousమనసంద మారితందె (తండ్రి)మైదున (మరిది) రామయ్యNext
*