మాదార (మాదిగ) చెన్నయ్య

మకుటం చేతివులికత్తి అడుగు గూటానికి తక్కువకాక తెలుసుకో నిజాత్మారామరాముని
కాయకం: పాదరక్షలు తయారించడం (cobbler)

వేద శాస్త్రములకు బ్రాహ్మణుడై
వీరవితరణకు క్షత్రియుడై
సర్వము నెంచి చూచుటలో
వైశ్యుడై వ్యాపారానికి లోబడి
కృషి చేయుటకు శూద్రుడై
ఇట్లీ జాతి గోత్రములకు లోనైన నీచ, శ్రేష్ఠములను
రెండు కులములుకాక
అంత్యజులు పదునేనిమిది జాతులన్న కులాలు లేవు
బ్రహ్మను తెలిసినచో బ్రాహ్మణుడు
సర్వజీవహిత కర్మలకు లోబడినప్పుడు చర్మకారుడు
ఈ ఉభయమును తెలిసి మరచిపోలేదు
ఉలి, కత్తి, పాదగూటమునకన్నా క్రిందకావద్దు
నిజాత్మారామ రాముని తెలుసుకో! - మాదార చెన్నయ/1931 [1]

మాదార (మాదిగ) చెన్నయ్య: జాతి రీత్యా అస్పృశ్యుడు మూలత: చోళదేశీయుడు కరికాలచోళుని రాజధాని కాందీపురవాసి. రాజుగారి గుర్రాలకు మేతవేసే కాయకం చేసేవాడు. గుప్త భక్తుడై వుండేవాడు. ఇతడు దేవునికి అంబలిని తినిపించి తనిపింప చేసినకథ అనేక కావ్య పురాణాల్లో ప్రసిద్ధంగా తెలుపబడింది. దేవుని దయకు జాతి, వృత్తి అంతస్థులు ముఖ్యం కావు. భక్తి ముఖ్యమనేది ఈ కథవల్ల బోధపడుతుంది. కల్యాణానికి వచ్చిన పిదప శరణుల విశేష గౌరవానికి పాత్రుడౌతాడు. కల్యాణంలో పాదరక్షలు తయారించే కాయకం చేపడతాడు. కాలం క్రీ.శ.1160. "చేతివులికత్తి అడుగు గూటానికి తక్కువకాక తెలుసుకో నిజాత్మారామరాముని" అన్న అంకితముద్ర గల 10 వచనాలు దొరికాయి అంకితంలోనూ, వచనాల్లోనూ తన వృత్తి పారిభాషికాల్ని వాడుకొన్న చెన్నయ్య కుల-జాతి చర్చను కేంద్ర బిందువుగా చేశాడు. ఏ కులమైనా తెలిసినపుడే తత్వానుభావి, మరచినపుడే మలమాయా సంబంధి", లాంటి పలుకులు చెన్నయ్య ఉన్నత వ్యక్తిత్వానికి చక్కని వ్యాఖ్యల్లా వున్నాయి.

శుక్లం, శోణితం, మజ్జ, మాంసం, ఆకలి, దప్పిక
వ్యసన విషయాదులు ఒకటే భేదం
చేయు కృషి వ్యవసాయం, ఎన్నోకానీ
కానవచ్చే చూపులకు, జ్ఞానాత్మ యొకటే తేడా
ఏ కులమైనా తెలిసినచో పరతత్వ భావి
మరచినచో మలమాయా సంబంధి
ఇట్లీ ఉభయముల తెలిసి మరువలేదు
ఉలి, కత్తి, పాదగొటాలకు క్రింగుగావద్దు
నిజాత్మారామ, రాముని తెలుసుకో! -మాదార చెన్నయ్య/1932 [1]

Reference:

గ్రంథ ఋణం: వచనము (శరణుల వచన సంకలనం), కన్నడమూలం: డా||యం.యం. కల్బుర్గి, తెలుగు అనువాద సంపాదకుడు: గుత్తి (జోలదరాశి) చంద్రశేఖరరెడ్డి, ప్రకాశకులు: బసవసమితి, బసవభవనం, బసవేశ్వర సర్కిల్, బెంగళూరు-560001. ఐఎస్‍బిఎన్:978-93-81457-05-4. 2012.

[1] Number indicates at the end of each Vachana is from the book "Vachanamu", ISBN:978-93-81457-05-4, Edited in Kannada by Dr. M. M. Kalaburgi, Telugu translation: G. Chandrasekhara Reddy. Pub: Basava Samiti Bangalore-2012.

సూచిక (index)
*
Previousమాదార (మాదిగ) ధూళయ్యలద్దె సోమయ్యNext
*