లద్దె సోమయ్య

మకుటం లద్దె సోమయ్య

ఏ కాయకమైనా నీవే చేసి
గురులింగ జంగముల ముందుంచి
సమర్పించి దయతో మిగిల్చింది స్వీకరించి,
తెగులు వస్తే పొగులు వేడి చేస్తే రగులు
జీవంపోతే చావు, దీనికంతా దేవుడి దాక్షిణ్యమెందుకు
బాపురే లద్దె సోమేశ్వరా/2025 [1]

లద్దె సోమయ్య: ఈతడు లద్దె గ్రామానికి చెందినవాడు. నేటి బీదర జిల్లా భాల్కి తాలూకాకు చెందిన లాధా గ్రామం కావచ్చునని ఊహా. బనవాసిలో మధుకేశ్వర దేవాలయపు శివోత్సవ మంటపమందలి గగ్గరి? రాతిపై నున్న శరణుల శిల్పాల్లో ఇతని విగ్రహము ఉంది. కాలం క్రీ.శ. 1200 తన పేరునే అంకితముద్రగా (లద్దె సోమ) చేసికోనిన వచనం మాత్రం లభిస్తున్నది. అందులో స్వకాయకం చేసి దేవుని దాక్షిణ్యం లేకుండా ధైర్యంగా బ్రదకాలన్నది ఇతని బోధ. ఈ బ్రతుకు వాస్తవాన్నితడు అత్యంత నిష్ఠురమైన మాటలతో చెబుతాడు.

Reference:

గ్రంథ ఋణం: వచనము (శరణుల వచన సంకలనం), కన్నడమూలం: డా||యం.యం. కల్బుర్గి, తెలుగు అనువాద సంపాదకుడు: గుత్తి (జోలదరాశి) చంద్రశేఖరరెడ్డి, ప్రకాశకులు: బసవసమితి, బసవభవనం, బసవేశ్వర సర్కిల్, బెంగళూరు-560001. ఐఎస్‍బిఎన్:978-93-81457-05-4. 2012.

[1] Number indicates at the end of each Vachana is from the book "Vachanamu", ISBN:978-93-81457-05-4, Edited in Kannada by Dr. M. M. Kalaburgi, Telugu translation: G. Chandrasekhara Reddy. Pub: Basava Samiti Bangalore-2012.

సూచిక (index)
*
Previousమాదార (మాదిగ) చెన్నయ్యదుగ్గళె (దుగ్గల)Next
*