కూగిన(కూతల)మారయ్య

మకుటం మహామహిమ మారేశ్వర
కాయకం: కూతతొ శరణలును ఎచ్చరించెవాడు ( అప్రమత్త చేసెవాడు )(కాపాడువాఁడు-రక్షకుఁడు)

నారీ, కొయ్యా కలిసి వంగి నందువలేదు
బాణం వదలడానికి అనువయ్యింది
భక్తీ, విరక్తీ, కలిసినందువల్లే
వసువును తెలుసుకోవడానికి వీలయింది?
ఆ వస్తువు త్రికరణాలను వేధిస్తే తిరిగి మూడు గుణాలు నష్టం
ఆ నష్టంలో పంచేద్రియాలు నాశనం అవుతాయి
సప్తధాతువుల విసర్జనం. అష్టమదాలు పుట్టువు చెడింది
పదహారుల తొడిమలు జారింది. ఇరవై అయిదుల దారితప్పింది
సద్భావనిష్ట నాశనమయింది
వీటికిలోనైన కులవాసన దారి తప్పుతుంది.
నేనెవరన్నది తెలిసినపుడు
కూతల కులానికి దూరమయింది
మహా మహిమ మారేశ్వరు నెరిగినందువల్ల! /1626 [1]

కూగిన(కూతల)మారయ్య: కానలివాడుగా వుండిన ఈతని కాలం క్రి.శ.1160. కల్యాణక్రాంతి సందర్భంగా ఇతడు శరణుల రక్షనాభారం వహించి, బిజ్జుళుని సైన్యం రాకను పెద్ద గొంతుకతో హెచ్చరించేవాడట. శరణులకూ బిజ్జళుని సేనకూ హొరాహోరీ జరిగిన పోరులో "మురగోడు" వద్ద యుద్ధం చేస్తూ మరణించాడు. మహామహిమ మారేశ్వర అంకితముద్రతో ఈయనవి 11 వచనాలు లభ్యమయ్యాయి. షట్థ్సల స్వరూపం, నిజభక్తుని నిలువు మున్నుగు విషయాల విశ్లేషణ ఆయన వచనాలు విశదం చేస్తాయి.

ప్రకాశించే ఆ భరణానికి రక్షణ కానీ
నిజ శిల కాంతి తరంగానికి రక్షణ వుందా?
సంసారికి ప్రకృతి సహజ రాగ ద్వేషాలు కానీ
మనసు, మహంలో, నిలిచిన లింగాంగికి
ఈ రెండింటి భేదం వుంటుందా!
ఈ గుణంతోటి అంగ, లింగాంగాల సంగం
మహా మహిమ మారేశ్వరా! /1627 [1]

Reference:

గ్రంథ ఋణం: వచనము (శరణుల వచన సంకలనం), కన్నడమూలం: డా||యం.యం. కల్బుర్గి, తెలుగు అనువాద సంపాదకుడు: గుత్తి (జోలదరాశి) చంద్రశేఖరరెడ్డి, ప్రకాశకులు: బసవసమితి, బసవభవనం, బసవేశ్వర సర్కిల్, బెంగళూరు-560001. ఐఎస్‍బిఎన్:978-93-81457-05-4. 2012.

[1] Number indicates at the end of each Vachana is from the book "Vachanamu", ISBN:978-93-81457-05-4, Edited in Kannada by Dr. M. M. Kalaburgi, Telugu translation: G. Chandrasekhara Reddy. Pub: Basava Samiti Bangalore-2012.

సూచిక (index)
*
Previousదంపుడుల సోమమ్మకుష్టగి కరబసవేశ్వరుడుNext
*