కిన్నెర బ్రహ్మయ్య

మకుటం మహాలింగ త్రిపురాంతక
కాయకం: కిన్నెర వాయించే కాయకం (వైణికుఁడు, వీణపాటకుఁడు )

అసత్యమనే ఖడ్గానికి శరీరమే గురి ఆయింది
ఏమందు నేమందు విధి చేతని
శమదమాలు నెలవూనక పోయాయి
మహాలింగ త్రిపురాంతకుని శరణులే
నా ప్రభువులని తెలియని కారణంగా
తెరపు మరపుల్లో అవి మరుగయ్యాయి /1623 [1]

కిన్నెర బ్రహ్మయ్య: ఆంధ్ర (తెలంగాణ) దేశంలోని వూడూరు నివాసియైన తెలుగువాడు. వృత్తిరీత్యా కంసాలి బసవన్నను గురించి పని కల్యాణం చేరుకొని అక్కడి త్రిపురాంతకేశ్వరుడి గుడిలో కిన్నెర వాయించే కాయకం చేపట్టాడు. కల్యాణానికి చేరిన అక్కమహాదేవి వైరాగ్యాన్ని ఒరకు తిక్కి పరీక్షించినవాడు కల్యాణంలో విప్లవం రేగినపుడు, ఇతను వచన సాహిత్య రక్షాదీక్షితుడై చెన్న బసవన్నకు తోడుగా వుండి చివరికి ఉళివి (బెల్గాం జల్లా)లో లింగైక్యం చెందుతాడు.

నీ ఎలప్రాయం రూప సౌందర్యం, మాట జాణతనం
సిరుల సంతోషం
ఏనుగు, ఆశ్వం, రథం, పదాతి గుంపుల
సతి, సుత బంధువుల సమొహాల
నీ కులాభిమానాల
గర్వాన్ని విడువు, మరులు కొనబోకు
అకటకట రోమజునికన్న వృద్ధుడవా?
అనంగునికన్న అందగాడివా?
సురపతి కన్న సంపన్నుడివా?
వామదేవ వసిష్ఠుల కన్న కులజుడివా?
యముని దూతలు వచ్చి చెయ్యి పట్టుకులాగిగొని పొయ్యేటప్పుడు
మాటలాడడానికి సమయ ముండదు వినరా మానవుడా
నా మహాలింగ త్రిపురాంతక దేవుని పూజిస్తే
చెడని మార్గం లభిస్తుందిరా! పిచ్చివాడా! / 1622 [1]

"మహాలింగ త్రిపురాంతక" అంకితముద్రతో ఈయన రచించిన వచనాలు 18 దొరికాయి. వాటిలో మహాదేవి అక్కతో జరిగిన సంవాదం, శివుని మహిమ, బసవడి శరణుల వర్ణన మనల నాహ్లాదపరుస్తాయి.

మీగడ పాలతో బంగారపు పళ్ళెంలో భుజించడం భూషణం కానీ
మట్టి పళ్ళెం భూషణం కాదా!
తాను చేసే (శివ) ఇష్టలింగపూజకు తనవు పవిత్రంగా, కాక
అపవిత్రమెలా? త్రిపురాంతక లింగమా? /1621[1]

Reference:

గ్రంథ ఋణం: వచనము (శరణుల వచన సంకలనం), కన్నడమూలం: డా||యం.యం. కల్బుర్గి, తెలుగు అనువాద సంపాదకుడు: గుత్తి (జోలదరాశి) చంద్రశేఖరరెడ్డి, ప్రకాశకులు: బసవసమితి, బసవభవనం, బసవేశ్వర సర్కిల్, బెంగళూరు-560001. ఐఎస్‍బిఎన్:978-93-81457-05-4. 2012.

[1] Number indicates at the end of each Vachana is from the book "Vachanamu", ISBN:978-93-81457-05-4, Edited in Kannada by Dr. M. M. Kalaburgi, Telugu translation: G. Chandrasekhara Reddy. Pub: Basava Samiti Bangalore-2012.

సూచిక (index)
*
Previousకీలారం భిమన్నకోల శాంతయ్యNext
*