కరుళ (పేగుల) కేతయ్య

మకుటం శంఖేశ్వర

ఎప్పటికైన మరణం తప్పదని తెలిసిన తరువాత
వ్రత భంగుడై చావడమెందుకు? మాటి మాటికీ
నిందకు గురికాక ముందే
లింగము గెలిచి చిత్తం నిజలింగం చేర్చు
హృదయ మనోహర శంకేశ్వర లింగాన్ని కూడు /1618 [1]

కరుళ కేతయ్య: వ్రతాచారనిష్ఠ శరణుడైన ఇతని వివరాలేవి దొరకడం లేదు. కాలం క్రి.శ.1160 అంకితముద్ర "శంఖేశ్వర" 8 వచనాలు లభ్యమయ్యాయి. వాటిలో "భవిని తాకకూడదు. అనర్పితమును స్విరించరాదు" అన్న వ్రతనిష్ఠ వ్రతం తప్పిందని ఘటాన్ని విడిస్తే మెచ్చే దైవం వద్దు అనే ఢాంభిక వ్రతాచారుల నింద విశేషంగా చేయబడింది.

తనకు కాని దేహం స్పర్శ తగిలితే అక్కడే నరికేస్తాను
తనకు కానిది చెయ్యి ముట్టితే అక్కడే విరిచేస్తాను
తనకు కానిది చెవి వింటే అక్కడ గూటం దింపుతాను
తనకు కానిది నాసిక వాసన చూస్తే అక్కడే మూతలు బిగిస్తాను
దృష్టి గతితప్పి చూస్తే అక్కడే పెకిలించి వేస్తాను
చిత్తం గతితప్పి మరొకటి తలిస్తే
ఆత్మను అక్కడే పీకి పారేస్తాను
దీనికి మీరే సాక్షి
హృదయ మనోహర శంకేశ్వర లింగా! /1619[1]

Reference:

గ్రంథ ఋణం: వచనము (శరణుల వచన సంకలనం), కన్నడమూలం: డా||యం.యం. కల్బుర్గి, తెలుగు అనువాద సంపాదకుడు: గుత్తి (జోలదరాశి) చంద్రశేఖరరెడ్డి, ప్రకాశకులు: బసవసమితి, బసవభవనం, బసవేశ్వర సర్కిల్, బెంగళూరు-560001. ఐఎస్‍బిఎన్:978-93-81457-05-4. 2012.

[1] Number indicates at the end of each Vachana is from the book "Vachanamu", ISBN:978-93-81457-05-4, Edited in Kannada by Dr. M. M. Kalaburgi, Telugu translation: G. Chandrasekhara Reddy. Pub: Basava Samiti Bangalore-2012.

సూచిక (index)
*
Previousకరస్థల మల్లికార్జున దేవుడుకీలారం భిమన్నNext
*