కన్నడి కాయకపు (మంగలి) రెవమ్మ

మకుటం సద్గురుసంగ నిరంగలింగ
కాయకం: మంగలి, క్షౌరము.

చేతిలో అద్దం ఉండగా తనను తాను చూచు కొనరాదా?
లింగ జంగమ ప్రసాదానికి తప్పితే దండింపకూడదా?
దండించినప్పుడు ముక్తిలేదనే వారి నోట
కావలివాని పాదరక్షను కుక్కుతాను
తల నెత్తండిరా భ్రష్ట భవులారా
చనిపోయిన కుక్క తోకను ఎత్తలేకపోతే
నాలికను చీల్చండిరా సద్గురు సంగ నిరంగలింగంలో /1304 [1]

(మంగలి) కన్నడి కాయకపు రెవమ్మ: ఈమెకు రెమమ్మ, రెమ్మవ్వ అన్న పర్యాయ నామాలూ అగుపిస్తాన్నాయి. పేరుతో వున్న విశేషణమతో ఈమె మంగలి కాయకపు కుటుంబిని అనేదర్థమౌతుంది. అద్దాల కాయకపు అమ్మిదేవయ్య అనే వచనకారుడున్నాడు వీరిరువురూ సంబంధం కల్గినవారు కావచ్చును. కాలం క్రి.శ.1160 "సద్గురుసంగ నిరంగలింగ" మకుటమీమెది. ఒకే వచనం దొరికింది. అందులో వ్రతాచార నిష్ఠ, ప్రసాప్రీతి గణాచారాల గడుసదనం కానవస్తున్నాయి.

Reference:

గ్రంథ ఋణం: వచనము (శరణుల వచన సంకలనం), కన్నడమూలం: డా||యం.యం. కల్బుర్గి, తెలుగు అనువాద సంపాదకుడు: గుత్తి (జోలదరాశి) చంద్రశేఖరరెడ్డి, ప్రకాశకులు: బసవసమితి, బసవభవనం, బసవేశ్వర సర్కిల్, బెంగళూరు-560001. ఐఎస్‍బిఎన్:978-93-81457-05-4. 2012.

[1] Number indicates at the end of each Vachana is from the book "Vachanamu", ISBN:978-93-81457-05-4, Edited in Kannada by Dr. M. M. Kalaburgi, Telugu translation: G. Chandrasekhara Reddy. Pub: Basava Samiti Bangalore-2012.

సూచిక (index)
*
Previousమంగలి అమ్మిదేవయ్యకరస్థల మల్లికార్జున దేవుడుNext
*