జోదర(జోదుల) మాయణ్ణ

మకుటం సోమనాథలింగ
కాయకం: ఏనుగుల పటాలానికధిపతి

మొదట పరసతిని పార్వతియని
నడిపించింది పలికించింది గురువచనం
తరువాత నన్ను శరణసతియని
నడిపించింది పలికించింది గురువచనం
ఇకపై సతులందరూ గురుసతులని
నడిపించింది పలికించింది గురువచనం
నడిచింది తప్పక, పలికింది పాల్లుపోక
నడిమపించింది పలికించింది గురువచనం
కలవరంలేక కులికే మనస్సును
శంభు సొమనాథలింగని సంగం
సుసంగం చేసింది గురువచనం /1779 [1]

జోదర(జోదుల) మాయణ్ణ: ఇతడు బిజ్జళుని కొలువులో ఏనుగుల పటాలానికధిపతిగా ఉండినవాడని తెలియవస్తూంది కాలం క్రి.శ.1160 దొరికినవి 6 వచనాలు. అంకితముద్ర "సోమనాథలింగ" భృత్యభావం, పురాతనుల స్మరణ, నడ-నుడుల్లో స్వచ్ఛత, స్పష్టత, గురువాక్య మహిమ వాటిలో బాగా వ్యక్తమయ్యాయి.

Reference:

గ్రంథ ఋణం: వచనము (శరణుల వచన సంకలనం), కన్నడమూలం: డా||యం.యం. కల్బుర్గి, తెలుగు అనువాద సంపాదకుడు: గుత్తి (జోలదరాశి) చంద్రశేఖరరెడ్డి, ప్రకాశకులు: బసవసమితి, బసవభవనం, బసవేశ్వర సర్కిల్, బెంగళూరు-560001. ఐఎస్‍బిఎన్:978-93-81457-05-4. 2012.

[1] Number indicates at the end of each Vachana is from the book "Vachanamu", ISBN:978-93-81457-05-4, Edited in Kannada by Dr. M. M. Kalaburgi, Telugu translation: G. Chandrasekhara Reddy. Pub: Basava Samiti Bangalore-2012.

సూచిక (index)
*
Previousజేడర(సాలె) దాసిమయ్యకాడ సిద్దేశ్వరNext
*