జగళగంటి (జగడాల) కామయ్య

మకుటం కామేశ్వరా

నశించే దేవుడు వద్దు, భావం మాయని భక్తీ వద్దు
ఏ విధంగానూ కందాచారాలు కూడా వద్దు
కామేశ్వరుడన్నదొకటినే ఎరుగుదును /1713 [1]

జగళగంటి (జగడాల) కామయ్య: కాలం క్రి.శ.1160 నాలుగే వచనాలు దొరికాయి. "కామేశ్వరా" అన్నది మకుటం. గురులింగ జంగమయ్య రూపం, నిజం యొక్క స్వరూపం ఏకేశ్వరోపాసన, ఈ వచనాల వస్తువు.

Reference:

గ్రంథ ఋణం: వచనము (శరణుల వచన సంకలనం), కన్నడమూలం: డా||యం.యం. కల్బుర్గి, తెలుగు అనువాద సంపాదకుడు: గుత్తి (జోలదరాశి) చంద్రశేఖరరెడ్డి, ప్రకాశకులు: బసవసమితి, బసవభవనం, బసవేశ్వర సర్కిల్, బెంగళూరు-560001. ఐఎస్‍బిఎన్:978-93-81457-05-4. 2012.

[1] Number indicates at the end of each Vachana is from the book "Vachanamu", ISBN:978-93-81457-05-4, Edited in Kannada by Dr. M. M. Kalaburgi, Telugu translation: G. Chandrasekhara Reddy. Pub: Basava Samiti Bangalore-2012.

సూచిక (index)
*
Previousగురుపురద మల్లయ్యతలారి కామిదేవయ్యNext
*