హుంజిన కాళగద (కోడిపోరు) దాసయ్య

మకుటం చంద్ర చూడేశ్వరలింగ
కాయకం: కోడిపోర్లు ఏర్పాటు చేయడం

ఓడినపుంజును పెంచుకొంటాను
వ్రతము చేడినవారిని చూడను,
చంద్ర చూడేశ్వరలింగమా /2212 [1]

హుంజిన కాళగద (కోడిపోరు) దాసయ్య: కోడిపోర్లు ఏర్పాటు చేయడం ఇతని కాయకం కాలం. క్రీ.శ.1160. "చంద్ర చూడేశ్వరలింగ" అంకితముద్రంతో 1 వచనం మాత్రమే దొరికింది ఇందులో తన వృత్తిని సూచిస్తూ, వ్రతనిష్ఠురత, వ్రతహీనుల నింద వ్యక్తమైనాయి.

Reference:

గ్రంథ ఋణం: వచనము (శరణుల వచన సంకలనం), కన్నడమూలం: డా||యం.యం. కల్బుర్గి, తెలుగు అనువాద సంపాదకుడు: గుత్తి (జోలదరాశి) చంద్రశేఖరరెడ్డి, ప్రకాశకులు: బసవసమితి, బసవభవనం, బసవేశ్వర సర్కిల్, బెంగళూరు-560001. ఐఎస్‍బిఎన్:978-93-81457-05-4. 2012.

[1] Number indicates at the end of each Vachana is from the book "Vachanamu", ISBN:978-93-81457-05-4, Edited in Kannada by Dr. M. M. Kalaburgi, Telugu translation: G. Chandrasekhara Reddy. Pub: Basava Samiti Bangalore-2012.

సూచిక (index)
*
Previousవైద్యసంగన్నహెండద (సారాయి)మారయ్యNext
*