హోడెహుల్ల బంకణ్ణ

మకుటం: కుంభేశ్వర లింగముందు జగన్నాధుని సాక్షిగా
కాయకం: గడ్డి అమ్మే కాయకం

కట్టెను నిప్పులో పెట్టగా,
ఆ కట్టెలోని నిప్పు నేనున్నాను, నువ్వొద్దని అన్నదా?
తాను దాగి ఎదురున్న నిప్పుకు తనువైనది,
ఇలా ఉండిన ఎదిరికి ఒడలులో చోటిచ్చే అగమ్యునికి ఎదురు ప్రశ్నలేదు,
కుంభేశ్వరలింగంలో నున్న జగన్నాథు నేరుగినవాడికి /2214 [1]

హోడెహుల్ల బంకణ్ణ: గడ్డి అమ్మే కాయకం చేపట్టిన బంకణ్ణ కాలం క్రీ.శ. 1160. 'కుంభేశ్వర లింగముందు జగన్నాధుని సాక్షిగా" అన్న మకుటంతో ఇతని 10 వచనాలున్నాయి. ప్రసాద మహాత్వం, శుద్ధ కాయకం శరణులస్థుతి వీటిలో వున్నాయి. కొన్ని మార్మిక వచనాలు ఉన్నాయి.

కూలి కృషి కాయకాలతో చేసే
గురులింగజంగమ సేవ, అదియెట్టి విధమని తెలిసి,
భావ శుద్ధితో చేసే మంచి పనివాడి ఉనికి
ఎలాగుంటుందునగా,
చేసుకున్న కృత్యంలో ఎవరికీ తావివ్వక,
కొన్నది ప్రసాదము, మిగులినది వటసామగ్రియనక,
ఉభయ ప్రతిపాకంలో ఐన సామగ్రిక సంకల్పము చెడి
ఉభయభాండమూ మంచిదన్న ప్రసాదికి ప్రసాదాన్ని నివేదించాలి
అది నిర్మాల్యం కాదు, అది లింగాంగకుంభంలో నిలిచిన ప్రసాదం.
దీని సందేహము తొలగి స్వీకరించే నిరాకారుడైన ప్రసాదికి
కుంభేశ్వరలింగంలో నున్న జగన్నాథుని సాక్షిగా
నమొ నమొ అంటున్నాను. /2215 [1]

Reference:

గ్రంథ ఋణం: వచనము (శరణుల వచన సంకలనం), కన్నడమూలం: డా||యం.యం. కల్బుర్గి, తెలుగు అనువాద సంపాదకుడు: గుత్తి (జోలదరాశి) చంద్రశేఖరరెడ్డి, ప్రకాశకులు: బసవసమితి, బసవభవనం, బసవేశ్వర సర్కిల్, బెంగళూరు-560001. ఐఎస్‍బిఎన్:978-93-81457-05-4. 2012.

[1] Number indicates at the end of each Vachana is from the book "Vachanamu", ISBN:978-93-81457-05-4, Edited in Kannada by Dr. M. M. Kalaburgi, Telugu translation: G. Chandrasekhara Reddy. Pub: Basava Samiti Bangalore-2012.

సూచిక (index)
*
Previousబసవలింగదేవుడుశరణ శరణెయలు పెర్ల జాబితాNext
*