హెండద (సారాయి)మారయ్య

మకుటం ధర్మేశ్వర లింగ"
కాయకం: తొలుత సారాయి అమ్ముకొని బ్రతికే మారయ్య తరువాత శరణుడు

మట్టియనే ఘటము నడుము
బంగారమనే సుర పుట్టింది
మగువ అనే గిన్నెలో అలా తాగగా
మత్తు తలకెక్కింది
ఈ ఉన్మత్తతలో మగ్నులైన వారందరూ
వారు పెద్దవాలెరా కాగలురురా?
భక్తి విరక్తి అనేది ఇచటనే ఉండిపోయింది,
ధర్మేశ్వరలింగం వైపు మళ్ళినట్టులేదు. /2213 [1]

హెండద (సారాయి)మారయ్య: తొలుత సారాయి అమ్ముకొని బ్రతికే మారయ్య తరువాత శరణుడుగా మార్పుచెందాడు. కాలం క్రీ.శ.1160. "ధర్మేశ్వర లింగ" అంకితముద్రతో 12 వచనాలు దొరికాయి. అన్నీ తొలినాటి వృత్తికి సంబంధించిన పదజాలంతో అతని అనభావాన్ని వ్యక్తీకరిస్తాయి. (నులియ) నులకల చందయ్య ప్రసంగాన్ని నిరూపించే ప్రసిద్ధ వచనం ఒకటి నాటకీయత కలిగి విశేషంగా ఆకర్షిస్తుంది.

Reference:

గ్రంథ ఋణం: వచనము (శరణుల వచన సంకలనం), కన్నడమూలం: డా||యం.యం. కల్బుర్గి, తెలుగు అనువాద సంపాదకుడు: గుత్తి (జోలదరాశి) చంద్రశేఖరరెడ్డి, ప్రకాశకులు: బసవసమితి, బసవభవనం, బసవేశ్వర సర్కిల్, బెంగళూరు-560001. ఐఎస్‍బిఎన్:978-93-81457-05-4. 2012.

[1] Number indicates at the end of each Vachana is from the book "Vachanamu", ISBN:978-93-81457-05-4, Edited in Kannada by Dr. M. M. Kalaburgi, Telugu translation: G. Chandrasekhara Reddy. Pub: Basava Samiti Bangalore-2012.

సూచిక (index)
*
Previousహుంజిన కాళగద (కోడిపోరు) దాసయ్యమారయ్యగారి పుణ్యస్త్రీ గంగమ్మNext
*