గురుపురద మల్లయ్య

మకుటం గురుపురం మల్లయ్య
కాయకం: రాట్నం నుండి నూలు వడకడం.

నా పాదమే పాదపీఠమై
నా కాళ్ళే చెక్కిన స్తంభాలై
నా భుజాలే నాగవేదికయై
నా అస్థియే చుట్టూ బొదెలై
నా అధరాలే లోపలివాకిలై
నా గురుకరుణయే లింగమై
నా అంగమే రంగమధ్యమై
నా హృదయకమలమే పూజయై
నా చెవులే కీర్తిముఖాలై
నా జపించే నాలుకె గంటయై
నా శిరస్సే సువర్ణ కలశమై
నా నయనమే ఆరని జ్యోతియై
నా చర్మమే నిర్మలమైన దుప్పటియై
నా మదియే మీకుపాహారమై
గురుపురం మల్లయ్యయున్నాడు...! 1671 [1]

గురుపురద మల్లయ్య: తన పేరునే అంకితముద్రగా మలచుకొన్న ఈ శరణుని గూర్చిన వివరాలేమి తెలియవు. కాలం క్రి.శ.1400. నాలుగు వచనాలు దొరికాయి మనొ చాంచల్య నిరసన, శివభక్తి స్థిరన అందులో వ్యక్తమయ్యాయి.

పూటకొక రీతి వున్న మనస్సును చూచి
రొజుకొక రీతి వున్న తనువును చూచి
అప్పుడప్పుడు భయమనిపిస్తుంది
ఒక నిమిషంలో అనంతంగా స్మరించే మనస్సును చూచి
అప్పుడప్పుడు భయమనిపిస్తుంది
ఈ మనస్సు మిమ్ము స్మరించనీయదు
మనస్సు పగతో ఉన్నదయ్యా
సద్గురవా పురం మల్లయ్యా. /1672[1]

Reference:

గ్రంథ ఋణం: వచనము (శరణుల వచన సంకలనం), కన్నడమూలం: డా||యం.యం. కల్బుర్గి, తెలుగు అనువాద సంపాదకుడు: గుత్తి (జోలదరాశి) చంద్రశేఖరరెడ్డి, ప్రకాశకులు: బసవసమితి, బసవభవనం, బసవేశ్వర సర్కిల్, బెంగళూరు-560001. ఐఎస్‍బిఎన్:978-93-81457-05-4. 2012.

[1] Number indicates at the end of each Vachana is from the book "Vachanamu", ISBN:978-93-81457-05-4, Edited in Kannada by Dr. M. M. Kalaburgi, Telugu translation: G. Chandrasekhara Reddy. Pub: Basava Samiti Bangalore-2012.

సూచిక (index)
*
Previousగుప్త మంచన్నజగళగంటి (జగడాల) కామయ్యNext
*